Přiznání podpory v nezaměstnanosti už neohrožuje nepoctivost zaměstnavatele

25.05.2013 2:00

Nesplní-li zaměstnavatel svou povinnost odvést za zaměstnance pojistné, nemůže to jít k tíži zaměstnanci, který pak na úřadu práce žádá o podporu v nezaměstnanosti. Dobou důchodového pojištění je i ta, kdy zaměstnanec pojistné zaplatil, ale zaměstnavatel ho neodvedl.

V rámci šetření z vlastní iniciativy ochránce komplexně zjišťoval plošnou praxi jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR. V minulosti se totiž setkával s případy, kdy úřady práce i přesto, že uchazeč o zaměstnání v souladu se zákonem o zaměstnanosti doložil veškeré doklady prokazující dobu trvání jeho pracovního poměru (zápočtový list, dohodu o skončení pracovního poměru), z nichž lze učinit závěr, že získal potřebnou dobu důchodového pojištění, nepřiznaly podporu v nezaměstnanosti, protože zaměstnavatel po určitou dobu trvání pracovního poměru za zaměstnance neplatil pojistné.

Pokud uchazeč o zaměstnání žádá o podporu v nezaměstnanosti a nemůže prokázat zákonnou podmínku potřebné doby důchodového pojištění, protože zaměstnavatel mu buď nevydal potřebné doklady (zejména evidenční list důchodového pojištění), nebo vydal pouze zápočtový list, který ovšem prokazuje toliko dobu trvání pracovního poměru, nikoliv dobu důchodového pojištění, je úřad práce povinen poskytnout mu součinnost. Úřad práce by měl sám vyzvat zaměstnavatele k doložení potřebných dokladů o době důchodového pojištění.

Ochránce byl informován Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, že pokud se ani po výzvě nepodaří od zaměstnavatele potřebné doklady o době důchodového pojištění získat, zjišťuje Úřad práce tyto údaje sám u České správy sociálního zabezpečení. Tento postup ochránce vítá a považuje ho za příklad dobré správní praxe.

Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je v těchto případech povinna Úřadu práce nejen předložit doklady nutné pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, ale je navíc oprávněna v případě sporu zahájit správní řízení ve věci vzniku a zániku pojistného vztahu. Toto správní řízení může iniciovat svým podnětem i sám uchazeč o zaměstnání. Po tuto dobu bude řízení ve věci jeho nároku na podporu v nezaměstnanosti přerušeno.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Klíčová slova: