Přední onkologové představí možnosti v léčbě rakoviny. V obchodních centrech na osvětovou kampaň upozorní také obří model buňky

Svítící interaktivní model buňky připoutá v průběhu června pozornost k osvětové kampani Dotek, který pomáhá. Instalace bude postupně k vidění v obchodních centrech v Praze, Plzni, Ostravě a Brně. Kampaň se zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o moderní léčbě onkologických onemocnění, zejména imunoterapii. Podporují jí přední čeští onkologové i pacientské organizace sdružené ve spolku Hlas onkologických pacientů (HOP).

Každou za čtyř zastávek kampaně zahájí docentka Jana Prausová, přednostka Onkologické kliniky  2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) společně s Petrou Adámkovou z HOP.  

V Praze a Plzni kampaň podpoří Jindřich Fínek, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a místopředseda České onkologické společnosti ČLS JEP. V ostravském nákupním centru Forum Nová Karolina se připojí přednosta Onkologické kliniky LF OU a Fakultní nemocnice Ostrava Jakub Cvek. Závěrečného setkání brněnském Obchodním centru Olympia se zúčastní Jiří Mayer, přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno a předseda České hematologické společnosti ČLS JEP. 

Cílem kampaně je zvýšit informovanost veřejnosti o nových možnostech léčby i podpořit pacienty a jejich blízké, kteří se kvůli diagnóze ocitají v náročné životní situaci. 

„Metody léčby onkologických onemocnění se neustále vyvíjí. Roste šance, že závažná diagnóza automaticky neznamená konec. V návaznosti na to se mění i potřeby pacientů a kvalita života s nemocí. Vzhledem k tomu, jak jsou onkologická onemocnění v české populaci rozšířená, považuji za velmi užitečné, abychom o tomto vývoji veřejnost informovali,“ uvedla Prausová. 

„V České republice máme dostupné screeningové programy ve vyhledávání nádorů tlustého střeva a konečníku, prsů, čípku děložního a plic. Je jednoznačně velkou ochranou se těchto programů účastnit, protože včasný záchyt onemocnění zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení. V samotné léčbě onkologických onemocnění je klíčové využívat možností moderních postupů, například imunoterapie,“ doplnila.

Imunoterapie, když se tělo brání téměř samo

Při imunoterapii pacient dostává látky, které dokážou v těle nastartovat procesy směřující k zastavení nebo omezení růstu nádorů. Tento typ léčby zvyšuje kvalitu života pacientů a prodlužuje jim život.  Podstatným rysem je i přizpůsobení léčby konkrétnímu pacientovi, popisuje Fínek. 

„V horizontu tří až pěti let nebude už nosnou onkologickou léčbou systémová chemoterapie, ale právě imunoterapie nebo cílená terapie, která bude na základě co nejpřesnější znalosti typu nádoru zvolena pro daného pacienta. Skutečně tak naplníme podstatu personalizované medicíny,“ uvedl.

U některých konkrétních typů nádorů imunoterapie výrazně prodlužuje dobu přežití a někteří pacienti se díky ní zcela vyléčí.

„Imunoterapie dává našim pacientům výrazně vyšší šanci na to, že se jim onemocnění nevrátí. Zatím jsme se nesetkali s nikým, kdo by ji nechtěl,“ vysvětluje roli moderní imunoterapeutické péče prof. Fínek.

Lékařské supertýmy a přínosy Komplexních onkologických center

Docentka Prausová vnímá jako zásadní zajištění multidisciplinární péče, kterou v České republice poskytují Komplexní onkologická centra. Specializované týmy odborníků z různých oborů mohou pomoci při stanovení diagnózy i léčbě. Podstatné je podle ní také posílení komunikace a lepší propojení center s praktickými lékaři.

„Praktický lékař je vůbec tím nejdůležitějším článkem. Čím dříve dokáže pacienta nasměrovat na správnou diagnostickou cestu, tím dříve se nemoc odhalí a tím dříve se řeší. V ČR máme výborné praktiky, úzce s nimi spolupracujeme a chceme jim ještě více zjednodušit práci tím, že jim nabídneme možnost on-line komunikace s multidisciplinárními supertýmy,“ míní docentka.

„Cesta k diagnóze se tak může výrazně urychlit. Cílem je dát každému člověku šanci, aby byl léčen nejen správně, ale i včas,“ doplnila Prausová.

Profesor Fínek také vyzdvihuje klíčovou roli vzdělávání budoucích onkologů: „Své budoucí kolegy se snažíme vybírat už ze studentů pátých ročníků, kteří mají praktika na onkologii. Pokud projeví o obor zájem, snažíme se je podporovat a motivovat k tomu, aby k nám po absolutoriu nastoupili. V Plzni máme zhruba dva tisíce studentů, takže patříme v Česku k větším lékařským fakultám a můžeme říci, že máme velký úspěch v přijímání těch, kteří jsou z našeho regionu,“ přiblížil. 

S návratem do aktivního života pomohou pacientské organizace a sdružení

Rakovinou v České republice ročně onemocní okolo 90 tisíc lidí. Kromě samotné léčby pacienti a jejich blízcí často potřebují i psychickou podporu a pomoc při orientaci v systému zdravotní péče. Tuto roli průvodce plní vedle lékařů a zdravotnického personálu také pacientské organizace. 

„Shromažďujeme a předáváme relevantní, správné a ověřené informace o všech onkologických a hematoonkologických diagnózách všem, kdo je potřebují. Provázíme je zdravotním systémem a ve spolupráci s lékaři otevíráme pacientům dveře k moderní léčbě a onkologické péči v celé její komplexnosti včetně sociálních a psychologických aspektů,“ shrnuje předsedkyně sdružení HOP, Petra Adámková.

„Podporujeme pacienty při návratu do aktivního života a snažíme se jim pomáhat a navigovat je cestou, kterou s onkologickým onemocněním procházejí,“ dodává.

Zákeřnou nemocí trpěli i příbuzní moderátora PhDr. Jakuba Železného, který bude provázet setkáními v Praze, Plzni, Ostravě i Brně.

„Ruku v ruce s tím, jak dostupné jsou informace o nových možnostech léčby onkologicky nemocných pacientů, roste i povědomí veřejnosti o tom, že slovo rakovina už opravdu nemusí být a není rozsudkem definitivnosti. Zvyšování povědomí o tom, že dnešní onkologie umí léčit a vyléčit pacienty, považuji za nesmírně důležité,“ míní Jakub Železný.

Instalace znázorňující buňku byla v rámci kampaně vystavena i v jiných evropských městech. Do České republiky ji zapůjčila společnost Bristol Myers Squibb.

„Věříme, že netradiční formát mediálních setkání v obchodních centrech s předními onkology a pacientskými organizacemi pomůže zvýšit povědomí o onkologických onemocněních. V případě onkologické diagnózy jde vždy o razantní zásah do života každého člověka, avšak díky vědeckým poznatkům, moderním terapiím a lékařské péči mohou pacienti žít kvalitnější život i s takovým onemocněním,“ uvedla PharmDr. Karin Bacmaňáková, generální ředitelka společnosti Bristol Myers Squibb v České republice.

 

Termíny setkání s médii a veřejností

●      Praha, 1. 6., 10:00, OC Nový Smíchov

●      Plzeň, 8. 6., 10:00 OC Olympia

●      Ostrava, 15. 6., 10:00 NC Forum Nová Karolina

●.     Brno, 22. 6., 10:00 OC Olympia

 

Jak fungují moderní terapie v onkologii?

●      Moderní terapie, a zvláště imunoterapie, mění donedávna prakticky stoprocentně smrtelné rychle progredující onemocnění v chronickou chorobu, a to vybuzením imunitního systému pacienta, který je pak schopen efektivněji bojovat s onkologickým nádorem. Část pacientů díky imunoterapii nad rakovinou zvítězí. Moderní léčba však dává naději i těm pacientům, kteří na léčbu neodpovědí optimálně, protože zvyšuje jejich šanci dožít se dalšího pokroku a nových léčebných metod.

●      Konkrétní příklad lze sledovat třeba u melanomu, tedy onkologického onemocnění kůže. Stagnace onemocnění či pokles mortality je jednoznačně způsoben příchodem vysoce účinných metod léčby, jak do adjuvantní fáze léčby, tak do léčby metastatického onemocnění.

  • Zatímco ještě v nedávné době přežívali pacienti s metastatickým melanomem průměrně 6 až 8 měsíců od diagnózy a pouhá čtvrtina takových pacientů žila déle než jeden rok, dnes se díky výsledkům klinických studií ukazuje, že až 50 % pacientů s touto diagnózou může žít i více než 6 let po zahájení léčby imunoterapií a s dobrou perspektivou dalšího přežití.

Anna  Francová

 

 

 

Klíčová slova: