Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením

Dotační program Úřadu vlády ČR má uzávěrku pro podání žádosti 3. října 2023.

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 1. září 2023 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2024, čj. 31643/2023-UVCR.
 

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech.  

Z programu lze podpořit aktivity:

a) mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možné poskytnout dotaci na náklady/výdaje, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možné poskytnout na náklady/výdaje na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích;

b) účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.;

c) vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením;

Dotaci je možné poskytnout na:

 • vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností osob se zdravotním postižením
 • pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů zaměřených na podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením
 • pořádání konferencí a seminářů pro nezdravotnickou veřejnost
 • provoz internetových stránek a správu sociálních sítí
 • vydávání informačních a osvětových materiálů, letáků, tiskovin a publikací (v tištěné nebo elektronické podobě) zaměřených na činnost spolku a podporu a ochranu práv osob se zdravotním postižením.

V případě pořádání konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků, délku trvání akce). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o tiskovině, např. počet kusů, náklad na 1 ks, způsob distribuce, rozsah tiskoviny, periodicita. U dokumentů v elektronické podobě musí projekt obsahovat informace o obsahu dokumentu, rozsahu a periodicitě.

d) organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady/výdaje spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady/výdaje na nájmy, energie, služby a osobní náklady/výdaje.

Předkládané projekty by měly být také v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

Lhůta pro podání žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 3. října 2023.
Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání žádosti ve webové aplikaci. 

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2024 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace

Informace o programu podává Olga Vlastová MSc., email: vlastova.olga@vlada.cz; tel. +420 224 002 341, +420 720 063 776.

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2024, čj. 31643/2023-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2024
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehled výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Vzor rozpočtu
 10. Jednací řád Komise
 11. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice č. 16/2022 vedoucího Úřadu vlády České republiky ze dne 16. 8. 2022, čj. 31787/2022-UVCR-1, kterou se mění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021
 12. Vzor čestného prohlášení o členství v mezinárodní organizaci

Všechny přílohy jsou na stránkách Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 

Klíčová slova: