Podpora spolkové činnosti v roce 2022

Cílem programu je vytvářet a zlepšovat podmínky pro zabezpečení činnosti nestátních neziskových organizací ve venkovských oblastech Plzeňského kraje. Uzávěrka pro podání žádosti je 10. března 2022.

Účelem dotačního programu je podpora oprav, rekonstrukcí a modernizací nemovitého majetku na území Plzeňského kraje, který je ve vlastnictví spolků/pobočných spolků se sídlem v Plzeňském kraji v obci do 30 tis. obyvatel (výjimku tvoří spolky/pobočné spolky, které mají sídlo v obci nad 30 tis. obyvatel a budou opravovat, rekonstruovat nebo modernizovat vlastní nemovitost, která je v obci do 30 tis. obyvatel v Plzeňském kraji) nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obcí Plzeňského kraje do 30 tis. obyvatel, který má spolek/pobočný spolek v nájmu nebo výpůjčce.

Nájemní smlouva/smlouva o výpůjčce musí být ke dni podání žádosti v účinnosti minimálně 24 měsíců. 

Podrobnosti na portálu Plzeňského kraje. 
 

Klíčová slova: