Podpora sociálního podnikání 2023

Uzávěrka pro podání žádosti o dotaci Pardubického kraje je 31. ledna 2023.

Program má za cíl podporovat stávající sociální podniky v růstu jejich celospolečenského dopadu a dále subjekty směřující k oboru sociálního podnikání a budování plnohodnotných sociálních podniků.

Podporované aktivity Typ A - Vznik nového SP:

 • Podpora směřuje k subjektům sociálního sektoru Pardubického kraje, jejichž cílem je vytvořit plnohodnotný sociální podnik na aktuálních trendech a principech sociálního podnikání.

Projekt musí být vždy zaměřen na aktivitu „Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku“. Finanční prostředky na tuto aktivitu je možné čerpat samostatně nebo kombinovat s dalšími uvedenými aktivitami.

 1. Pořízení právních, poradenských a vzdělávacích služeb potřebných k založení sociálního podniku.
 2. Vznik byznys plánu a strategických dokumentů.
 3. Náklady na nákup dotačního managementu.
 4. Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k založení a nastartování sociálního podniku ve vztahu k zaměstnancům z cílových skupin (např. úprava pracovního místa, nákup specifických pracovních pomůcek a nástrojů apod.).

Podporované aktivity Typ B – Rozvoj stávajícího SP:

Tato podpora má za cíl zajistit u příjemce rozvoj zejména společenských rolí sociálního podnikání. Dále zajistit podniku možnost vytvořit základní obchodní a strategické dokumenty pro svůj rozvoj, podpořit náklady na možnost realizace projektu z evropských fondů.

Projekt musí být zaměřen vždy nejméně na jednu z níže uvedených aktivit. Kombinace aktivit je možná.

 1. Rozvojové a vzdělávací aktivity pro zaměstnance sociálních podniků směřující k zavádění integračních, sociálních či environmentálních společenských produktů sociálních podniků.
 2. Vznik obchodní strategie, byznys plánu pro následný rozvoj sociálního podniku.
 3. Náklady na nákup dotačního managamentu. Podmíněno podáním žádosti o dotaci z fondů ESF či IROP, dokladem je zpráva o splnění formálních náležitostí žádosti o dotaci přiložená k vyúčtování dotace.
 4. Pořízení neinvestičního a investičního majetku sloužícího k rozvoji sociálního podniku v souvislosti s rozvojem zaměstnanců a využívaných technologií.
 5. Marketing a propagace sociálního podniku, produktů sociálního podniku.
 6. Zajištění stáží a praxí u studentů a absolventů z cílových skupin sociálního podnikání
  • podpora části mzdových nákladů pracovníků, kteří osobně zajišťují realizaci praxe nebo stáže studentů a absolventů na pracovišti.

Vyhlášení výzvy je v příloze. 

Klíčová slova: