Podpora sociálních služeb prostřednictvím individuálních projektů z výzvy č. 5 OP LZZ se opět obnoví

18.01.2012 12:46

Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých měsících intenzívně hledalo možnosti další podpory služeb sociální prevence prostřednictvím individuálních projektů. Tento proces byl dokončen a navýšení finančních prostředků pro oblast podpory 3.1 a v této souvislosti i navýšení alokace na výzvu č. 5 o 1,1 mld. Kč bylo Evropskou komisí schváleno.

V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo revizi výzvy č. 5, která umožní podporu služeb sociální prevence až do roku 2014. Přidělené finanční prostředky byly rozděleny na jednotlivé kraje podle počtu obyvatel kraje a možné doby trvání dalšího projektu. Jejich výše bude uvedena přímo ve výzvě. Finanční podpora bude poskytována pouze na neinvestiční aktivity. Rozsah podporovaných služeb sociální prevence uvedený v původní výzvě zůstal nezměněn a jejich podpora v rámci dalšího individuálního projektu bude plně v kompetenci krajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí tak dokončilo proces, kdy v únoru 2011 byla v rámci revize výzvy č. 5 OP LZZ dočasně pozastavena podpora vybraných druhů služeb sociální prevence. Tato revize byla provedena z důvodu značného čerpání přidělené alokace na tuto výzvu a nemožnosti podpořit další individuální projekty na podporu sociálních služeb ve všech 13 krajích.

U individuálních projektů s podporou sociálních služeb předkládaných do obnovené výzvy bude důraz položen na udržitelnost těchto služeb. Udržitelnost se bude vztahovat k druhům sociálních služeb a cílovým skupinám uvedeným v podpořeném projektu. Následné poskytování služeb musí být po ukončení projektu zajištěno po dobu 24 měsíců minimálně v 50% výši průměrné roční hodnoty příslušného indikátoru vykázaného v monitorovacích zprávách během realizace projektu.

Dalším důležitým bodem v rámci revize výzvy č. 5 je vypuštění aktivity „Podpora vzdělávání zadavatelů poskytovatelů v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování“. Tato aktivita byla podporována od začátku vyhlášení výzvy do současné doby. V roce 2011 byl zaznamenán malý zájem o realizaci tohoto typu projektů, a proto tato činnost byla vypuštěna. Revize výzvy č. 5 byla schválena Řídícím orgánem OP LZZ a dne 10. ledna 2012 zveřejněna na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí

Klíčová slova: