Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji

Žádosti o dotaci je možné podávat do 9. června 2023.

Cílem projektu je zajištění a posílení kapacity vybraných sociálních služeb na území Libereckého kraje pro potřeby osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených a zajištění dostupnosti sociální služby jak pro stávající klienty sociálních služeb, tak i návazné služby pro osoby opouštějící spádové psychiatrické nemocnice, osoby nacházející se doposud bez vazby na sociální služby, a to s využitím personálních a finančních zdrojů.

Podporované aktivity:

  • § 43 - Podpora samostatného bydlení (podpora deinstitucionalizace pobytových služeb; podpora života doma) 
  • § 67 - Sociálně terapeutické dílny (zvýšení schopností a dovedností pro integraci na běžný či chráněný trh práce - podpora osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálních služeb) 
  • § 70 - Sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby (podpora reformy péče o duševní zdraví)

Oprávnění žadatelé:

Finanční podporu lze poskytnout pouze při splnění následujících základních předpokladů pro podporu z OPZ+: 

  • Žadatel má registrovanou sociální službu dle zákona o sociálních službách. 2
  • Sociální služba je součástí ZSLK dle zpracovaného platného SPRSS. 
  • Sociální služba je službou obecného hospodářského zájmu (dále také jako „SOHZ“) financovanou formou vyrovnávací platby dle Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

 

Více informací na stránkách Libereckého kraje.

 

 

Klíčová slova: