Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením

20.06.2012 10:49

Dvouletý projekt zahájilo TyfloCentrum Pardubice, zájemci z Pardubického kraje mohou využít různých forem pomoci.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zahájilo k 1.6.2012 projektPodpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji  (CZ. 1.04/3.3.05/75.00001), který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt bude realizován na území Pardubického kraje po dobu dvou let.
 
Vzhledem ke stále vysoké míře nezaměstnanosti lidí se zrakovým postižením (dále jen ZP), je zapotřebí pokračovat ve snaze tuto skutečnost pozitivně ovlivnit. Z tohoto důvodu vznikl tento projekt, jehož cílem je vytvořit pro lidi se zrakovým postižením takové podmínky pro profesní a osobnostní rozvoj, v rámci kterých si budou moci zvyšovat kvalifikaci, připravenost na zaměstnání, učit se sociálním dovednostem, připravit se na samostatně výdělečnou činnost (dále OSVČ), naučit se ovládat počítače vybavené speciálními softwary, které kompenzují zrakové postižení aj.
Hlavními překážkami pro lidi se ZP při uplatnění na trhu práce není pouze nízká kvalifikace nebo omezené spektrum využití jejich dovedností, ale také často velmi nízká sebedůvěra a adaptabilita na nové prostředí. Dalším negativním aspektem je přetrvávající neochota převážné většiny zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce vytvářet pracovní pozice pro lidi se ZP, a to především z důvodu neznalosti problematiky života a možností lidí se ZP.
Je velmi důležité tyto problémy řešit a snažit se je co nejvíce eliminovat. K tomuto svými aktivitami přispívá i realizovaný projekt. Jak? Například pomocí pracovní diagnostiky, která odhalí silné a slabé stránky, schopnosti a dovednosti uchazeče o zaměstnání či míru připravenosti na výkon povolání. Nebo prostřednictvím vzdělávání v oblasti technologické podpory pracovního uplatnění, ve kterém se účastníci projektu naučí nejen ovládat počítač se speciálními softwary, ale také si vytvoří tzv. videovizitky, ve kterých budou prezentovat svoji osobu a své schopnosti či dovednosti.
Nízká sebedůvěra lidí se ZP může plynout z nedostatečně ovládnutých sociálních dovedností, z toho důvodu jsou v projektu zařazeny pobytové kurzy zaměřující se na komunikaci a sebeprezentaci, plánování a time management (efektivní plánování využití času) a posilování sebedůvěry. Zcela novou aktivitou projektu jsou kurzy přípravy na samostatně výdělečnou činnost (dále OSVČ), kdy jejich cílem je seznámit účastníky se základy účetnictví, podnikání a legislativní normou pro OSVČ a tím je připravit na případný výkon živnosti.
Projekt poskytuje nejen podporu před nalezením zaměstnání (podpora při hledání zaměstnání, analýza pracovního místa), ale také při práci samotné, a to např. prostřednictvím asistence na pracovišti či formou finančního příspěvku zaměstnavateli na úhradu mzdových nákladů po dobu prvních 6 ti měsíců zaměstnání účastníka projektu (v případě existence pracovního místa může zaměstnavatel využít příspěvku na zapracování po dobu prvních 3 měsíců).
Již odzkoušeným a velmi využívaným nástrojem - aktivitou projektu - je job club, který poskytuje zázemí pro vyhledávání zaměstnání, sdílení informací a zkušeností s ostatními uchazeči o zaměstnání se ZP aj.
A co ještě projekt nabízí? Např. kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách splňující podmínky akreditace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy absolventi kurzu splní předpoklady pro výkon práce pracovníka v sociálních službách.
 
 
Systém podpory v projektu kombinuje úspěšně odzkoušené nástroje spolu s dalšími novými aktivitami tak, aby podpora byla co nejefektivnější.
 
 
Dotace z projektu, na realizaci jednotlivých aktivit, je plánována po dobu dvou let, avšak v zájmu pardubického TyfloCentra bude i dále tyto služby rozvíjet a poskytovat. 
 
TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. je centrem denních služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením v Pardubickém kraji. Služby pro lidi se ZP poskytuje od roku 2003. Kontakt pro zájemce o zapojení do projektu: Zuzana Vodehnalová, tel. 466 500 615, 773 379 957, e-mail: vodehnalova@tcpce.cz, www.tcpce.cz.
 
Klíčová slova: