Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením

07.01.2013 18:36

Sdružení Alfa Human Service spustilo projekt pro zájemce z Plzeňského, Středočeského a Pardubického kraje. 

Dne 1. 12. 2012 zahájilo občanské sdružení Alfa Human Service realizaci projektu „Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. AHS je vzdělávací instituce MPSV a registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro rodiny s dětmi s dlouholetou profesní zkušeností.
 
Cílem projektu je posílit pečující biologické a pěstounské rodiče v psychické stabilitě, výchovných kompetencích a přípravě ke sdílené péči a dítě/mladistvého se ZP připravit se tuto péči přijímat. Získané znalosti a dovednosti předané rodičům a jejich dětem pomáhají k samostatnému řešení problémů, k možnosti umístění nebo udržení se na trhu práce a tím k vystoupení z kruhu sociální izolace, finanční závislosti na státu a k prevenci závislosti na sociální službě v pozdějším věku dítěte/mladistvého se ZP.
 
 
V rámci projektu bude během dvou let uskutečněno:
 
  • 15 týdenních vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi/mladistvými se ZP s časovou dotací 44 výukových hodin na jeden vzdělávací pobyt se zaměřením na příjem sdílené péče, posílení výchovných kompetencí a přímou podporu formou částečné dotace pobytu, odborné literatury.
  • vzniknou tři kontaktní místa (Praha, Plzeň, Pardubice), kde bude rodičům a jejich dětem se ZP zdarma poskytován cyklus ambulantních individuálních ergoterapií (pro děti) a psychoterapií/koučováním (určené rodičům)
  • dále budou pořádány vzdělávací workshopy pro pečující a odborníky
  • bude vytvořena Příručka dobré praxe se zaměřením na problematiku osamostatňování dětí a principy sdílené péče, které budou distribuovány jednotlivým spolupracujícím zařízením
  • budou vytvořeny čtyři 10 minutové videospoty se zaměřením na problematiku osamostatňování dětí a principy sdílené péče, které budou umístěny na www.alfabet.cz
  • bude spuštěna poradenská a diskusní část zaměřená na on-line poradenství a výměnu zkušenosti samotných pečujících rodičů
 
Vzdělávací pobyty pro rodiče a děti se ZP
V rámci projektu bude uskutečněno cca 15 vzdělávacích psychorehabilitačních pobytů pro rodiny s dětmi se ZP. Rodičům bude poskytována přímá podpora formou příspěvku na platbu poukazu na ubytování a stravu, odborná literatura k řešenému tématu.
Pobyty budou probíhat v bezbariérovém areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích a dalších bezbariérových objektech k tomuto účelu vhodných, cca pro 10 - 12 rodičů a v průměru 10 - 12 dětí /mladistvých se ZP případně zdravých sourozenců. V případě potřeby bude některý pobyt probíhat jako 5 - 6 denní.
 
 
Kontaktní místa
V rámci projektu vzniknou tři kontaktní místa pro účastníky projektu z jednotlivých krajů. Kontaktní místo v Plzni, Praze a v Pardubicích. V těchto kontaktních centrech bude rodinám zdarma poskytován cyklus individuálních ergoterapií a koučování.
V kontaktním centru budou pracovat dva terapeuti - ergoterapeut a psychoterapeut/kouč. Ergoterapeut bude poskytovat dětem a mladistvým do 26 let individuální ergoterapii (nácvik soběstačnosti, trénink jemné motoriky a hrubé motoriky, trénink koordinace pohybů, trénink kognitivních funkcí, poradenství ohledně kompenzačních pomůcek a bezbariérové úpravy domácího prostředí apod.)
V rámci koučování bude rodičům poskytnuta podpora a pomoc v jednotlivých životních situacích. Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobováno potřebám a cílům klienta. Vztah kouče a koučovaného je založen na partnerství a společném úsilí o dosažení definovaných cílů. V koučování používáme celostní humanistický přístup vycházející z terapeutických směrů Gestalt a Biosyntéza. Rodiče mohou docházet na koučování jednotlivě či v páru.
 
On-line poradenství
Na www.alfabet.cz bude spuštěna poradenská a diskusní část zaměřená na on-line poradenství a výměnu zkušenosti samotných pečujících rodičů. Řešená problematika v poradně bude zaměřena na ergoterapeutickou péči, výchovné přístupy, proces sdílené péče, zaměstnávání pečujících osob.
 
Podmínky zapojení do projektu či využívání služeb kontaktních center
  • Být rodičem nebo pečujícím či pěstounem o dítě či mladistvého se ZP
  • Být odborníkem (poskytovatelem soc. služeb, pedagogem apod.)
  • Být z Plzeňského, Středočeského, Pardubického kraje
  • chtít využít některé služby
 
 
Účastníci projektu mohou využívat různé služby v rámci projektu – zúčastnit se psychorehabilitačního pobytu rodičů a dětí se ZP, využívat terapie poskytované kontaktními centry, zúčastnit se vzdělávacích workshopů či využívat všech služeb najednou.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
 
Pro další dotazy se obracejte na manažerku projektu Mgr. Veroniku Štepánkovou či odbornou asistentku projektu Petru Syrovátkovou, DiS. na tel: 242 441 486.
 
Klíčová slova: