Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

O dotaci z Operačního programu Zaměstnanost plus je možné žádat od 23.9. do 21.11.2022. 

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

• Vzdělávací a poradenské instituce

- právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

-  fyzické osoby

jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které prokážou svou historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy. Tyto subjekty musí předložit poslední platné daňové přiznání (za rok 2021), kterým doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství. Pokud z daňového přiznání není jednoznačný převažující předmět podnikání (např. z důvodu souběhu více činností) lze doložit s daňovým přiznáním přílohu k účetní závěrce, jestliže požadovaný převažující předmět činnosti prokazuje. Povinnost předložit daňové přiznání se netýká škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol ani žadatelů vymezených v následujících odrážkách.

• Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy a pokud předmětem jejich činnosti je veřejně prospěšná činnost:

- spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;

- ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech;

- nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (obce typu I., II. a III., městské části hlavního města Prahy).

• Dobrovolné svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok.

 

Více informací na stránkách Evropského sociálního fondu.

Klíčová slova: