Podpora hospicové péče

Uzávěrka podávání žádostí v dotačním programu Moravskoslezského kraje je 12. ledna 2022.

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považovány evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec.

 

Podrobnosti na portálu Moravskoslezského kraje. 

Klíčová slova: