PGD 2023: Důstojnost v životě s demencí

Konference Pražské gerontologické dny 2023 přilákala téměř 200 účastníků z řad odborníků ze sociální i zdravotnické sféry, ale i lidí s demencí a laických pečujících. 

Kromě zajímavých přednášek a panelové diskuze proběhlo také pět workshopů, které přinášely různé pohledy a přístupy k péči o lidi s demencí. Z prvního dne jsme pořídili záznam, k jehož zhlédnutí je možné se stále registrovat.

Konferenci slavnostně zahájila ředitelka České alzheimerovské společnosti Martina Mátlová. Na ni úvodním slovem navázaly dvě přední české odbornice v oboru gerontologie a geriatrie s úzkou vazbou na Českou alzheimerovskou společnost Iva Holmerová a Božena Jurašková

Úvodní přednášky nabídly pohled na důstojný život s demencí od Ivy Holmerové a klíčové oblasti strategie pro důstojné stárnutí Pražanů od Olgy Starostové. Právničky z Kanceláře veřejného ochránce práv Petra Benáčková a Cristina Boušková se zaměřily na poskytování péče klientům s demencí v domovech pro seniory, zatímco zahraniční host z Velké Británie Andy Northcott přinesl poznatky z etnografické studie o kontinenční péči o lidi žijící s demencí v nemocnici. 

Po dopolední kávě se paní Věra Ryšavá podělila o osobní zkušenost se získáním diagnózy Alzheimerova nemoc. Na její příspěvek navázala panelová diskuze na téma postdiagnostická podpora, během níž se slova opět ujaly Iva Holmerová, Božena Jurašková a Martina Mátlová, svými zkušenostmi z praxe je doplnily Lucie Hájková, též za Českou alzheimerovskou společnost, a Michala Peškeová z Hospicové péče sv. Kleofáše v Jindřichově Hradci.

V závěru bloku Jitka Novotná z brněnské společnosti BioVendor MDx představila metodu sekvenování nové generace kandidátních genů pro Alzheimerovu chorobu a další neurodegenerativní onemocnění. 

Po obědě Helena Kisvetrová z Univerzity Palackého v Olomouci seznámila účastníky konference s výsledky studie, jež zkoumala změny vnímání důstojnosti seniorů s demencí. Na ni navázala Ilona Francová s prezentací, která se zabývala problematikou závislosti kvality léčebného procesu na vyrovnanosti a spokojenosti zaměstnance v pražské Nemocnici Sv. Alžběty, zatímco psycholožka z paliativního centra FTN v Praze Karolína Vlčková se zaměřila na důstojnost pacientů v paliativní péči.

Program prvního dne uzavřela osobní zkušeností lékařky z Ukrajiny pracující v české nemocnici na lůžkách následné péče N. Tushevska, také z Nemocnice Sv. Alžběty. 

Druhý den, 12. října, byl věnován workshopům. Kateřina Macháčová inspirovala účastníky k pohybu kapkou PERMANENTA pro každého – pečující i opečovávané.

Iva Holmerová se s Alžbětou Bártovou věnovaly tématu dlouhodobé péče, zatímco Petra Hamerníková z institutu Freya organizovala kulatý stůl na téma sexuality a vztahů osob v seniorském věku.

Velký ohlas měl workshop dalšího zahraničního hosta – Melanie Bunn z USA, jedné z lektorek organizace Positive Approach® to Care, která představila tento „pozitivní přístup k péči“ o lidi s demencí a zaměřila se na zvládání náročných situací, k nimž v péči o lidi s demencí nevyhnutelně dochází.

Konečně Aleš Bartoš představil inovativní a původní české kognitivní testy ALBA a POBAV. 

Všem zájemcům, kteří se nemohli konference osobně zúčastnit, nabízíme možnost zhlédnutí profesionálního záznamu z prvního, přednáškového dne. Registrace je ještě stále možná na stránkách konference

Pražské gerontologické dny 2023, které byly plné inspirace, sdílení poznatků a diskuzí o důstojnosti v životě s demencí i neformálních setkání u kávy či společného oběda, by nebyly možné bez podpory našich partnerů – hlavního města Prahy a Nadace EP Corporate Group.

Miluše Margarjanová

 

 

 

Klíčová slova: