Ombudsman ke zmírnění dopadů sociální reformy

03.11.2012 14:46

Od 1. prosince 2012 může být nově přiznán rodičovský příspěvek rodičům, kteří mají dítě závislé na péči do 4 let věku a pobírají na ně příspěvek na péči, pokud nemají vyčerpánu celou maximální částku rodičovského příspěvku, tj. 220 000 Kč. Umožňuje to novela zákona o státní sociální podpoře a změně některých dalších zákonů, která 1. 12. nabývá účinnosti. Žádost o přiznání rodičovského příspěvku od 1. 12. 2012 mohou rodiče podat již nyní, neboť žádost lze podat až 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba dávku žádá.

Přijetím novely se zmírňují nepříznivé dopady sociální reformy, na které veřejný ochránce práv upozorňoval už při jejím projednávání, ale ke změně zákonů na základě jeho připomínek tehdy nedošlo. Ochránce poukazoval zejména na tvrdé dopady na rodiny se zdravotně postižnými dětmi a na imobilní osoby v zařízeních sociálních služeb. Jednalo se zejména o zrušení možnosti souběžného pobírání příspěvku na péči a rodičovského příspěvku na zdravotně postižené děti do 7 let věku bez odpovídající kompenzace tohoto opatření. Dále šlo o plošné vyloučení poskytování příspěvku na mobilitu u imobilních osob, které jsou v pobytových zařízeních sociálních služeb, a to i v případě, že se opakovaně dopravují např. za rodinou.

V návaznosti na účinnost zákonů sociální reformy obdržel ochránce mnoho podnětů od rodin se zdravotně postiženými dětmi a osob vyloučených z nároku na příspěvek na mobilitu. Upozornil na jejich situaci Poslaneckou sněmovnu již ve zprávě o své činnosti za 1. čtvrtletí roku 2012 a požádal poslance, aby na tyto problémy reagovali v rámci poslanecké iniciativy. Pokud jde o vyloučení souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, navrhoval ochránce buď navýšení částky příspěvku na péči do 7 let, nebo umožnění souběhu obou dávek s možností rozložení čerpání rodičovského příspěvku až do 7 let věku dítěte. U imobilních osob pobývajících v zařízení sociálních služeb navrhoval ochránce umožnit čerpání příspěvku na mobilitu, pokud se opakovaně dopravují.

V květnu 2012 byla v rámci projednávání poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a některé další zákony (sněmovní tisk 594), ve Výboru pro sociální politiku zapracována možnost souběžného pobírání příspěvku na péči a rodičovského příspěvku do 4 let věku. Pro děti ve věku 4-7 let, které jsou závislé na péči ve stupni III nebo IV, bylo zavedeno zvýšení příspěvku na péči o 2000 Kč (pokud již rodina nepobírá zvýšení ze sociálních důvodů). Pokud jde o pobírání příspěvku na mobilitu, byla zakotvena možnost jej přiznat z důvodů hodných zvláštního zřetele i osobám v pobytových zařízeních sociálních služeb. Tato úprava byla schválena v legislativním procesu a publikována ve Sbírce zákonů.

I když novela neodpovídá plně doporučením ochránce a pro některé rodiny s postiženými dětmi zlepšení nepřinese (jde o děti ve věku 4-7 let závislé na péči ve stupních I a II), jedná se o určité zmírnění sociální reformy.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Klíčová slova: