Ochránce upozorňuje na protiprávní aspekty tzv. karty sociálních systémů (sKarty)

11.08.2012 19:25

Stávající právní úprava tzv. karty sociálních systémů (sKarty) má řadu nedostatků a přináší závažné problémy, které Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím odmítá řešit. Veřejný ochránce práv své výhrady vůči sKartě vyslovil jak v připomínkovém řízení k návrhu zákona, jímž se zaváděla Sociální reforma I., tak následně při opakovaných jednáních s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho snaha se minula účinkem. Veřejný ochránce práv proto informoval o nejproblematičtějších aspektech sKarty Poslaneckou sněmovnu a vyzval poslance či senátory, aby zvážili možnost obrátit se na Ústavní soud.

Zavedení sKarty představuje zásadní změnu ve výplatě nepojistných sociálních dávek (např. rodičovský příspěvek, přídavky na děti, příspěvek na péči, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze a podpory v nezaměstnanosti).

Jakmile bude klientovi sKarta předána, dle zákona mu nebude možné vyplácet dávky poštovní poukázkou, jak tomu bylo doposud. Každému držiteli sKarty zřídí Česká spořitelna účet, na nějž mu bude Úřad práce ČR dávky zasílat. Výplata a využití dávek pak budou možné pouze převodem na jiný účet, výběrem v hotovosti na přepážce České spořitelny nebo výběrem z bankomatu České spořitelny, příp. ve formě věcného plnění.

K tomuto systému má veřejný ochránce práv několik zásadních výhrad:

  1. Omezení možnosti výplaty dávek prostřednictvím poštovní poukázky bude pro některé klienty znamenat obtíže při vybírání dávek a zhorší tak dostupnost přiznané sociální pomoci.

Přestože má Česká spořitelna poměrně širokou síť poboček, není tak rozsáhlá, jako síť poboček České pošty. Zejména klienti z malých obcí si proto budou muset v případě zavedení výplaty prostřednictvím sKarty jezdit dávky vybírat do větších obcí či měst, což mnohdy bude spojeno s nemalými náklady na dopravu. Jako další problém lze uvést, že zejména mnozí senioři dosud neměli účet u banky a ještě víc je těch, kdo nikdy neměli platební kartu a neumí s ní zacházet. U osob bez přístřeší může hrozit zvýšené riziko ztráty karty a tedy nevyplacení dávek, což povede k prohloubení jejich stavu sociálního vyloučení. Při ztrátě sKarty je klient navíc povinen za vydání nové karty uhradit poplatek ve výši 240 Kč.

Tyto argumenty vedly nejen ochránce, ale i další subjekty k formulaci požadavku na zachování výplaty prostřednictvím poštovních poukázek, neboť tento způsob velkému počtu příjemců dávek vyhovuje nejlépe (např. v roce 2011 byl příspěvek na péči vyplacen poštovní poukázkou ve 45% případů, dávky pomoci v hmotné nouzi ve 43%). Ministerstvo práce a sociálních věcí po půl roce jednoznačného odmítání zachování výplaty dávek poštovní poukázkou přislíbilo zachování tohoto způsobu výplaty bezplatně pouze do konce roku 2012, bude-li na něm klient trvat. Po uplynutí tohoto období má jít o nadstandardní, tj. zpoplatněnou službu.

V této souvislosti ochránce připomíná, že příjemce dávky je povinen poskytovat Úřadu práce ČR potřebnou součinnost, tj. osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku a stanovení její výše, případně se na výzvu osobně dostavit na úřad. Mezi těmito povinnostmi však nebyla novou právní úpravou výslovně stanovena povinnost převzít kartu sociálních systémů.

Jelikož v demokratickém právním státě lze povinnosti ukládat pouze zákonem, dle stávající právní úpravy nemůže být nepřevzetí karty důvodem pro zastavení výplaty dávek.

  1. Poskytování sociální pomoci prostřednictvím sKarty je zpoplatněno.

Některé služby a finanční operace na účtu k sKartě jsou zpoplatněny, což znamená, že příjemce sociální dávky musí za státem přiznanou pomoc platit. Příjemce dávek má s sKartou právo na jeden výběr z bankomatu České spořitelny měsíčně zdarma, za každý další se platí bankovní poplatek ve výši 6 Kč. Je tomu tak i v případě osob, kterým jsou dávky vypláceny v menších částkách několikrát v průběhu měsíce, protože nejsou schopny nakládat s celou částkou.

Zpoplatněn je i výběr hotovosti na pobočce České spořitelny, a to 40 Kč za každý výběr. Z bankomatu přitom nelze vybrat celou dávku, kterou osoba v kalendářním měsíci obdrží, protože bankomat nevydá částku nižší než 200 Kč. Pokud chce klient vybrat hotově celou sociální dávku, kterou mu stát přiznal, musí si ji vybrat na pobočce (poplatek 40 Kč). Tak tomu bude zejména v případech, kdy v místě bydliště příjemce dávky nejsou obchody, v nichž lze platit platební kartou. Rovněž v případech, kdy v místě bydliště příjemce dávky bude pouze bankomat jiné banky než České spořitelny, zaplatí příjemce za výběr dávky částku 40 Kč.

O zpoplatnění služeb se příjemci dávky dozvídají teprve z informačních materiálů České spořitelny, nikoliv z právního předpisu.

Zpoplatnění sociální pomoci je v rozporu s právem každého na pomoc v hmotné nouzi zakotveného v čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro zpoplatnění výplaty dávek musejí být stanovena v zákoně (jako je tomu např. u důchodů), nikoliv smlouvou mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou.

3.    Není vyřešen problém s možným uvalením exekucí na účty k sKartám.

Na účet spojený s sKartou mohou být poukazovány výlučně nepojistné sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti. Tyto prostředky exekuci nepodléhají vůbec nebo pouze částečně – srážkami před poukázáním dávky na účet. Nelze však vyloučit, že exekutor postihne pohledávku i z účtu k sKartě, neboť mu v tom aktuální právní úprava výslovně nebrání. Po prokázání povahy účtu by sice taková exekuce měla být zastavena z důvodu nepřípustnosti, ovšem do té doby se příjemce sociálních dávek může ocitnout zcela bez prostředků. Novela, která exekuční postižení účtu spojeného s sKartou zcela vyloučí, by mohla nabýt účinnosti 1. ledna 2013.

Exekutorská komora České republiky ochránci přislíbila, že soudním exekutorům doporučí, aby z žádostí o poskytnutí čísel účtů adresovaných bankám vyloučili účty spojené s sKartou. Je však nezbytné, aby Česká spořitelna při případném poskytnutí čísla účtu spojeného s sKartou výslovně exekutora upozornila na povahu tohoto účtu. Pokud exekutor přesto vydá exekuční příkaz postihující pohledávku z účtu s sKartou, bude se klient muset bránit návrhem na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.

  1. Klienti budou nuceni souhlasit s tím, že Česká spořitelna bude předávat MPSV informace o všech jednotlivých platebních transakcích, které na účtu k sKartě provedou.

Důvodem tohoto postupu má být plán MPSV kontrolovat čerpání přiznaných účelových dávek.

Většina dávek však není účelově určena (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek aj.) a MPSV není oprávněno u nich zjišťovat, k jakým účelům příjemce peníze použil. K tomu jej může zmocnit pouze zákon, který tak ale nečiní.

U účelových dávek (např. příspěvek na péči) je příjemce už nyní povinen doložit stvrzenkou, na co dávku vydal, takže kontrola je realizována. Není tedy nutné monitorovat veškeré transakce na účtu k sKartě.

Toto opatření představuje nepřiměřený zásah do práva na ochranu soukromí klientů.

  1. sKarta slouží k několika účelům (identifikační doklad, průkaz osoby se zdravotním postižením a platební karta), což vede k nepřiměřenému sdružování osobních údajů.

Přestože je MPSV seznámeno se stanovisky veřejného ochránce práv i Úřadu na ochranu osobních údajů, odmítá oddělit průkaz osoby se zdravotním postižením od platební karty. Úřad na ochranu osobních údajů považuje za nežádoucí především skutečnost, že jedna karta má plnit několik účelů – identifikační doklad, průkaz osoby se zdravotním postižením i platební karta. Z hlediska základních principů ochrany osobních údajů není naplněna zejména zásada přiměřenosti shromažďování a zpracování osobních údajů ke stanovenému účelu zpracování a zásada nesdružování osobních údajů získaných k odlišným účelům.

  1. sKarta je veřejnou listinou, přesto jsou její náležitosti zakotveny pouze v prováděcím právním předpise.

Tyto náležitosti by měly být stanoveny zákonem (srov. jiné osobní doklady, např. občanský průkaz). MPSV na základě výhrad veřejného ochránce práv připravilo komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 594, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen, návrh zákona byl však Poslanecké sněmovně vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou však upravuje pouze některé náležitosti sKarty (pouze jejich přední stranu) a nikterak neřeší otázku nepřiměřeného sdružování osobních údajů. Náprava ze strany MPSV tudíž není dostatečná.

  1. Rozsah osobních údajů, které jsou zp racovány v souvislosti s vydáním a administrací sKarty, je stanoven prováděcím předpisem.

Tato skutečnost představuje rozpor s požadavky na ochranu práva na soukromí klientů.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Klíčová slova: