Obří dotace dává vzniknout jedinečné síti iktových center

04.02.2014 16:25

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) podpoří rozvoj komplexních cerebrovaskulárních center (KCC) a iktových center (IC) miliardou korun z evropských fondů. Nemocnice využijí prostředky na technické vybavení, stávající iktová centra techniku přikoupí.

Ministerstvo zdravotnictví podpoří 31 projektů specializovaných iktových a cerebrovaskulárních center. "Do zdravotnictví tak přitečou další finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun," uvedl tiskový mluvčí MZ Vlastimil Sršeň. Úřad navazuje na realizovanou podporu traumacenter, onkocenter a kardiocenter, tedy nejnáročnější superspecializované péče. Finanční prostředky resort čerpá z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Podpořeny budou nejen největší fakultní a krajské nemocnice, ale i další nemocnice pečující o osoby s cévní mozkovou příhodou nacházející se v bývalých okresních městech, například v Písku, Vyškově, České Lípě či Sokolově.

"Systém center rozlišuje komplexní cerebrovaskulární centra (KCC) jako vyšší a iktová centra (IC) jako nižší stupeň centrové péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. KCC mají oproti IC navíc především povinnou přítomnost neurochirurgického a neuroradiologického pracoviště. To znamená, že jsou schopna kromě základní intenzivní péče o pacienty s CMP a systémové trombolýzy provádět (mimo jiné) ještě mechanické endovaskulární rekanalizace a neurochirurgické výkony na mozkových cévách," vysvětluje předseda cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti (ČNS) ČLS JEP a primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Ondřej Škoda.

Sledováním proti korupci

"Vlastní nákupy technického vybavení by měly probíhat formou výběrových řízení na dodavatele jednotlivých přístrojů v každé nemocnici. Vzhledem k nikoli zanedbatelnému objemu finančních prostředků lze jistě očekávat zvýšený zájem dodavatelů. Doufejme, že všechny uvedené mechanismy a současné společenské klima budou dostačující zárukou pro to, aby ve všech zařízeních proběhly nákupy korektně. Poslední slovo, a tedy i odpovědnost bude mít ovšem opět ministerstvo zdravotnictví, které musí tyto nákupy schválit," říká Ondřej Škoda.
Při výběru center MZ posuzovalo efektivnost a účelnost plánovaných nákupů přístrojové techniky a snižovalo výši dotace i technické parametry zdravotnické techniky v případech, kdy nemocnice chtěly nakoupit přístroje vyšší technické třídy, než jaká je pro superspecializovanou péči nutná. "V rámci realizace schválených projektů bude ministerstvo přísně kontrolovat dodržování protikorupční strategie, která stanovuje pravidla pro realizaci veřejných zakázek a je závazná pro fakultní nemocnice. Vzhledem k tomu, že tyto konkrétní prostředky plynou prostřednictvím MZ, bude moci dodržování zmíněných pravidel tentokrát vyžadovat i po zřizovatelích ostatních nemocnic. Mezi nejdůležitější zásady patří použití nejnižší ceny jako jediného hodnoticího kritéria v případě, že je možné přesně nadefinovat předmět zakázky, či možnost dílčího plnění v rámci zakázek tak, aby byla umožněna účast i menších společností a přímých dodavatelů," doplňuje mluvčí Sršeň.

Systémových trombolýz přibývá

Například IC Nemocnice Sokolov dostane z Integrovaného operačního programu na přístrojové dovybavení 20 milionů korun. Za ty pořídí mimo jiné monitory vitálních funkcí, lineární dávkovače nebo lepší defibrilátor. Další přístroje pak dostane specializované rehabilitační oddělení, které vznikne jako součást IC. Stavební část nákladů uhradí nemocnice ze svých zdrojů. Oddělení, které získalo certifikaci od roku 2011, loni ošetřilo 560 pacientů. "Stávajících šest akutních lůžek by se mělo rozšířit na osm až deset, nové rehabilitační lůžkové oddělení bude mít 25 až 30 lůžek. IC má podle parametrů odborných společností pokrýt oblast se zhruba 400 tisíci obyvateli," říká ředitel sokolovské nemocnice David Soukup. Podle vedoucího lékaře IC MUDr. Aleše Nováka počet cévních mozkových případů na sokolovském oddělení postupně stoupá, stejně jako počet systémových trombolýz. V jihomoravském kraji budou do IC investovat v nemocnicích v Břeclavi a Vyškově. "Nemocnice Břeclav získá v tomto roce 3,7 milionu korun. Díky novým přístrojům se péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou výrazně zlepší. Lidé po mrtvici by měli mít větší šanci na návrat do života bez toho, aby jim zůstaly trvalé následky," uvedl krajský radní odpovědný za zdravotnictví Oldřich Ryšavý (ČSSD). Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala na přístrojové vybavení iktového centra 11 milionů korun. Navíc bude do projektu investovat ještě 14 milionů ze svého. "Z finančních prostředků projektu tak bude za téměř 25 milionů pořízen multidetektorový CT, přístroj pro řízenou mírnou hypotermii, biochemický analyzátor, transkraniální ultrazvuk, ultrazvukový přístroj pro vaskulární vyšetřování kontrastní látkou a dva přístroje pro funkční terapii horních končetin," popisuje ředitelka nemocnice Dana Jurásková a dodává, že modernizací a obnovou přístrojového vybavení bude posílen provoz, zvýší se počet vyšetření a tím se zkrátí čekací doby v ambulantním provozu. Očekává také významné zlepšení léčebných výsledků, rozšíření terapeutických možností a zdokonalení rehabilitačních postupů.

Všude ještě rozhodnuto není

V Karlovarském kraji o dotaci teprve žádají. Vznik IC v Karlovarské krajské nemocnici doporučili i zástupci odborných společností. "Je zcela zřejmé, že v jakémkoli kraji musí být při volbě iktového centra upřednostněna krajská nemocnice před ostatními. To je dáno nejen rozsahem péče, kterou krajské zařízení přirozeně poskytuje, ale i tím, že mozková mrtvice může být průvodní komplikací při diagnostických a terapeutických zásazích standardně prováděných jinými obory v krajské nemocnici přítomnými, jako je angiografie nebo závažnější chirurgické, kardiologické či gynekologické zákroky," uvádí předseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph. D. Podle jeho názoru může být v jednotlivých krajích i více iktových center, dle referenčního počtu nemocných anebo geografického uspořádání. "Nikdy však z této sítě nemůže být vyjmuta krajská nemocnice," podotýká docent Suchomel, který je zároveň přednostou neurochirurgie Krajské nemocnice Liberec.

Připraveni i v Náchodě

O zřízení iktového centra v Oblastní nemocnici Náchod usilují na Hradecku. Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc (ČSSD) se obrátil na ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09), aby ministerstvo s udělením akreditace pro náchodské iktové centrum dále neotálelo. Podle kraje má náchodská nemocnice potřebnou techniku i špičkové zdravotníky, o akreditaci od MZ však zatím rozhodnuto nebylo. "Oblastní nemocnice Náchod je stoprocentně připravena iktový program zajistit. Již nyní má vedle personálního a technického vybavení funkční neurologickou jednotku intenzivní péče, odpovídající pracoviště akutní rehabilitace či návaznost na další pracoviště. Dlouhodobě splňuje všechna ministerstvem požadovaná kritéria," uvedl hejtman. Podle kraje by náchodské iktové centrum mělo sloužit lidem z Náchodska a Broumovska, ale i Rychnovska. Ve schválené koncepci zdravotnictví kraje je požadavek na zřízení iktového centra také v Oblastní nemocnici Jičín.

Materiální a personální podmínky pro IC

Cerebrovaskulární sekce ČNS předpokládá, že cévní mozková příhoda, která v současné době tvoří třetí nejčastější příčinu úmrtí v České republice, se již v roce 2020 stane vůbec nejčastější příčinou smrti. "Až 80 procent všech cévních mozkových příhod tvoří ischemický mozkový infarkt. Pro optimální léčebné algoritmy a pro bezpečnost léčby je nezbytné léčit v nemocnici s iktovým centrem 300 a více pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou ročně," uvádí se ve stanovisku odborné společnosti. Všichni pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou by podle názoru odborníků měli být léčeni na iktových jednotkách, tedy speciálních odděleních, kde se postiženému věnuje soustředěná intenzivní komplexní péče. Navíc by iktová centra měla léčit nejméně 10 pacientů ročně systémovou trombolýzou. "Počty zavčas přijatých pacientů s mozkovou příhodou vzrůstají od roku 2006, od kdy pomocí systémové trombolýzy léčíme. Ta je v současnosti moderní, neinvazivní a především kauzální léčbou, kterou je možné nemocným s akutní trombotickou mozkovou příhodou poskytnout. Zatímco v roce 2006 jsme evidovali pět takto léčených pacientů, do začátku září letošního roku jich bylo již 33," upřesnil primář neurologického oddělení karlovarské nemocnice MUDr. Igor Karpowicz.

Na jak dlouho budeme centrem

Cerebrovaskulární sekce ČNS také navrhla materiální, technické a personální podmínky vzniku IC. Patří k nim například jednotka intenzivní péče (JIP), nepřetržitá dostupnost laboratorního komplementu (biochemie, hematologie, případně nukleární medicína), rtg a CT nebo MRI. Nejpozději do 24 hodin je nezbytná dostupnost sonografického vyšetření extrakraniálních tepen, optimálně i transkraniální sonografie a katetrizační angiografie. Certifikát iktového centra resort zdravotnictví uděluje na 5 let. "Cerebrovaskulární sekce ČNS od počátku důrazně požaduje, aby síť KCC a IC byla ve své podstatě otevřená a podrobená pravidelným kontrolám kvality, s nutností periodických auditů. Snažíme se v této věci opět spolupracovat s odborem zdravotní péče MZ, se kterým chceme za spoluúčasti dalších subjektů (včetně plátců zdravotní péče) vytvořit jasně definovaný systém kontroly kvality práce center, s možností sankcí. V krajním případě může být nekvalitní centrum vyřazeno ze sítě a nahrazeno jiným uchazečem, který bude splňovat stanovené podmínky. Jaká bude periodicita auditů, zatím není definitivně stanoveno. Již v letošním roce však několik center musí doložit, jak vyřešila drobnější nedostatky, vytknuté při výběrovém řízení v roce 2010," poukazuje na nutnost vzniku kontrolních mechanismů Ondřej Škoda.

Ilustrační foto: Shutterstock

Klíčová slova: