O možnostech uplatnění na trhu práce

13.11.2013 21:36

Společně se zástupci Úřadu práce a neziskových organizací diskutovali lidé s autismem z ČR i zahraničí.

Hledám práci. Tuto větu v posledních letech slyšíme stále častěji. Statisíce lidí v České republice stojí tváří tvář situaci, kdy marně shání uplatnění na trhu práce. Nezaměstnanost si nevybírá – postihuje jak mladou, tak předdůchodovou generaci, osoby se základním vzděláním, ale i absolventy univerzit. Přesto však existují skupiny lidí, pro které je získat stálé pracovní místo o poznání složitější. Řeč je o osobách s určitým druhem znevýhodnění omezení, lidí, kteří se neobejdou bez pomoci rodiny, státu a v neposlední řadě i podpůrných organizací. Jednu takovou, poměrně velkou skupinu osob se specifickými potřebami představují lidé s autismem. Autismus přináší lidem s touto diagnózou především obtíže v sociální interakci a komunikaci, tj. v oblastech, které nejvíce „prodávají“ člověka u výběrových řízení a pracovních pohovorů.
Jaké jsou tedy reálné šance lidí s autismem na trhu práce? Co očekávají od státu, zaměstnavatelů, podpůrných organizací a sami od sebe? Jsou tato očekávání reálná? Co mohou nabídnout? Jsou ochotni slevit ze svých představ? Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha se rozhodla hledat na tyto otázky odpovědi. Pozvala proto k jednomu stolu lidi s autismem, pracovníky Úřadu práce ČR a odborníky na oblast podporovaného zaměstnávání, aby se společně zamysleli, jak při hledání práce pomáhá lidem s autismem pomoci stát  a co proto mohou udělat oni sami.
Kulatý stůl proběhl 25. 10. 2013 v příjemném prostřední pražského Klubu HUB. Pozvání přijali zástupci Generálního ředitelství Úřadu práce ČR, kolegové z neziskových organizací a lidé s autismem z Polska, Slovenska a Itálie a samozřejmě také zaměstnanci APLA Praha a lidé s autismem z České republiky. APLA Praha toto setkání načasovala na období, kdy po celém kontinentu probíhají akce u příležitosti Evropských dnů porozumění autismu.
První část programu účastníci věnovali aktuální situaci v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v ČR. Od 1. 1. 2012 platí nové právní předpisy, jejichž cílem je zpřehlednit, zjednodušit a zajistit větší kontrolu vyplácení finančních příspěvků zaměstnavatelům na chráněná pracovní místa. Mezi jednotlivými kraji České republiky existují velké rozdíly co do počtu existujících chráněných míst. Nejvíce osob zaměstnaných na chráněných pracovních místech je v Jihomoravském kraji (více jak 6 000  - údaj k 30. 6. 2013), oproti tomu téměř 10x méně míst je k dispozici v kraji Karlovarském. Zaměstnavatel může vedle příspěvků na mzdy zaměstnanců na chráněných pracovních místech od státu čerpat i další příspěvky – na vytvoření míst, částečnou úhradu provozních nákladů apod. V roce 2012 celková částka vyplacená na tyto účely ze státního rozpočtu dosáhla 121 mil. Kč. Pro firmy zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců platí v ČR povinnost přijímat do pracovního poměru osoby se zdravotním znevýhodněním. Tuto povinnost mohou nahradit tzv. náhradním plněním, kdy nakupují od firem, které vytváří chráněná pracovní místa jejich zboží a služby.
Na informace prezentované zástupkyní Generálního ředitelství Úřadu práce ČR navázala pracovní konzultantka polské společnosti SYNAPSIS, která se dlouhodobě zabývá podporou lidí s autismem včetně aktivit na jejich podporu v uplatnění se na trhu práce. Ačkoliv je polská právní úprava týkající se osob se zdravotním postižením v řadě oblastí podobná s tou českou, rozdíly existují. V Polsku byl například zřízen zvláštní fond pro osoby se zdravotním postižením, kam putují pokuty od firem,  které neplní povinný podíl (náhradní plnění). Prostředky z tohoto fondu neplynou do státního rozpočtu, jak je tomu v ČR, ale jsou rozdělovány přímo na služby pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
V rámci diskuze lidé s autismem popisovali své zkušenosti ve spolupráci s pracovníky úřadů práce. Mají pocit, že pracovní zprostředkovatelé na ně často nemají dostatek času, někdy mívají problém využít pracovní rehabilitaci na úřadu v místě svého trvalého bydliště. Problémem pro člověka s autismem může být i to, jak správně vyplnit některé kolonky v dotaznících (např. jakou odpověď vlastně zaškrtnout na otázku „Máte řidičský průkaz?“ pokud ho vlastním, ale řídit nechci), jak nakládat s nabídkou neaktuálních či nevhodných, ale přesto distribuovaných nabídek pracovních pozic apod. Pozitivní zprávou pro všechny zúčastněné jistě bylo, že na vybraných úřadech práce nyní probíhá pilotní projekt, jehož cílem je zlepšit přístup k lidem se zdravotním postižením na těchto úřadech po celé ČR.  Do budoucna by bylo vhodné, aby jak Úřady práce, tak i podpůrné organizace navázaly užší spolupráci také s lékařskými posudkovými komisemi a zaměstnavateli, např. prostřednictvím Hospodářské komory ČR.
V druhé části programu kulatého stolu se o své zkušenosti ze zaměstnání podělili lidé s autismem. Životní příběhy českých, slovenských, italských a polských účastníků kulatého stolu ukázaly, že získat stálé místo a být v práci úspěšný není pro lidi s autismem nedostižnou metou. Důležitá je vytrvalost, tedy nevzdat se při prvním neúspěchu a stále hledat cesty, jak ukázat zaměstnavateli, že o práci stojím a že mám co nabídnout. Dobrou taktikou může být i začít u zaměstnavatele zpočátku pracovat jako dobrovolník. Klíčové je hledat si takové pracovní zařazení, kde lidé s autismem mohou uplatnit své silné stránky, ale nezapomínat na zdokonalování se v těch slabých. Je také potřeba naučit se více využívat podpory rodiny, přátel, známých i profesionálů zaměřených na oblast podporovaného zaměstnávání. Hodně také pomůže, když člověk s autismem umí jednoduše a srozumitelně vysvětlit nadřízeným i kolegům, v čem spočívají právě jeho specifika a co z toho pro něj a okolí vyplývá.
Setkání u kulatého stolu APLA Praha na téma podporované zaměstnávání lidí s autismem představuje další krok směrem ke zpracování ucelené koncepce pro zaměstnávání lidí s poruchou autistického spektra v ČR. Věříme, že se nám to společně s lidmi s autismem, zástupci veřejné správy, politiky, organizacemi z ČR i zahraniční zabývajícími se podporou lidí s autismem a všemi dalšími, které toto téma oslovuje, podaří.  
 
Setkání proběhlo v rámci projektu „Společně to zvládneme /Together We Can Manage“, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost). Jeho cílem je navrhnout v ČR koncepci pro zaměstnávání lidí s autismem. Projekt realizuje Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha ve spolupráci s mezinárodní organizací Autism-Europe. Do tvorby koncepce jsou zapojení vedle odborníků rovněž lidé s poruchou autistického spektra z ČR i zahraničí.
Alena Sojková

 
 
 
 
Klíčová slova: