Nový číselník úhrad za zdravotnické prostředky diskriminuje děti s těžkou vadou sluchu

10.09.2012 14:11

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové reaguje na situaci vyplývající ze schválení nového číselníku úhrad za zdravotnické prostředky v otevřeném dopisu řediteli VZP MUDr. Pavlu Horákovi v kopii ministru zdravotnictví MUDr. Leoši Hegerovi.

V Praze dne 29. srpna 2012
Vážený pane řediteli!
 
               Za více než 12 let Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přispěl na digitální sluchadla několika stovkám dětí se sluchovým postižením. Proto nás znepokojila zpráva zástupců České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku o chybách v novém číselníku úhrad za zdravotnické prostředky.
 
Od 1. 4. 2012 po schválení Parlamentem České republiky začala platit nová příloha 3 zákona 48/197 Sb., v níž jsou tyto úhrady řešeny. U skupiny dětských sluchadel byly z nepochopitelných důvodů přeformulovány původní statě, částky na každé sluchadlo byly zdvojnásobeny a uvedeny jako celková úhrada na obě sluchadla. Bohužel, u skupiny dětí ve věku 7 – 18 let s těžkou vadou sluchu „opomenutím“(?) nedošlo k zdvojnásobení sumy, takže tyto děti dostanou pouze 5 800,- Kč dohromady na dvě sluchadla.
 
V praxi to znamená, že na poukaz lze předepsat na jedno sluchadlo u těchto dětí s úhradou maximálně 2 900,- Kč, takže děti s těžkou vadou dostávají paradoxně na sluchadla příspěvek téměř o polovinu nižší než stejně staré děti s vadou lehkou. Vše je zřejmé z metodiky 872. (Předmětu tohoto podnětu se týká kapitola 08 – Sluchadla.)
 
                Kromě uvedené úhradové skupiny 40808 jsou chyby i v dalších dvou skupinách dětí, a to u kostních sluchadel, kterých se naštěstí vydává jen minimálně. Ale stejně: u nejmladší dětské skupiny byla původní částka 11 000,- Kč vynásobena dvěma. Kostní sluchadla se však používají u dětí prakticky výhradně jako jednostranná (zde se tedy pojišťovna paradoxně šidí); naopak u starších dětí došlo k ponechání původní částky 6 800,- (což by bylo v pořádku), ale je nyní nově určena opět pro dvě kostní sluchadla, čili na jedno (tedy vlastně jediné) sluchadlo tohoto typu lze využít pouze 3 400,- Kč.
 
               Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku upozornila na tyto přehmaty jak Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, tak i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Ředitel odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví F. Vrubel uznal přednesené námitky a oznámil společnosti dopisem, že požádal zdravotní pojišťovny o úpravy metodiky.
 
K úpravě však nedošlo. Protože nyní probíhají jednání o podobě úhrad zdravotnických prostředků pro období po roce 2014, zástupce společnosti opět referoval o současné diskriminační podobě úhrady pro těžce sluchově postižené děti. Byl však ze strany VZP ujištěn, že pojišťovna rozhodně nebude podnikat žádné další kroky k řešení této situace s poukazem na nemožnost porušit znění zákona. Přesto, že Ministerstvo zdravotnictví pro uvedený zákon použilo přesné znění dle návrhu VZP.
 
Další jednání odborné společnosti s VZP se v současné době ukázala jako bezpředmětná. Rodiče uvažují o řešení soudní cestou nebo podáním stížnosti u ústavního soudu.
Vážený pane řediteli, domníváme se, že je ve Vaší moci přivést výše uvedené přehmaty v předpisech úhrad pomůcek pro sluchově postižené na pravou míru.
Kopii dopisu posíláme též panu ministrovi zdravotnictví Dr. Leoši Hegerovi.
 
 
S pozdravem
 
MUDr. Milena Černá
Ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
T: 224 217 083
 
c/o MUDr. Leoš Heger
Ministr zdravotnictví
 
 
Klíčová slova: