Novinky v Operačním programu Praha - Adaptabilita

28.01.2012 11:13

Od 1. února 2012 dochází k řadě změn v pravidlech, podkladech, formulářích.

Ve středu 1. února 2012 vstupuje v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nově platné verze je 1.8. Změny oproti předchozí verzi jsou shrnuty v závěrečné kapitole Příručky, která je pojmenovaná Přehled revizí.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Aktuality
Od 1. února 2012 vstupuje v platnost verze1.3C Pokynů k vyplnění monitorovací zprávy. Ve formulářích monitorovací zprávy a jejích příloh ke změnám nedošlo. Změnami v Pokynech hl. m. Praha reaguje na některé změny v legislativě a také zpřesňuje některé pasáže Pokynů na základě toho, jaké nedostatky ve zprávách se v praxi často vyskytují.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Aktuality
Změny v pravidlech pro zadávací řízení platné od 1. února 2012 se promítly i do pomůcek, které jsou pro příjemce a jejich projektové partnery na webu OPPA k dispozici. Upravené formuláře výzvy k podání nabídek a také upravený dokument „Jak správně postupovat při výběru dodavatele v OPPA“ můžete nalé zt v článku Formuláře pro výběr dodavatele v sekci Pro příjemce v oddíle Formuláře a loga.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Aktuality
Od 1. února 2012 dochází ke změně v informačním systému Benefit7. Současně se mění Metodický pokyn pro vykazování monitorovacích ukazatelů OPPA. Změna spočívá v tom, že příjemce už nemusí do přílohy monitorovací zprávy č. 1 (Monitorovací ukazatele) vyplňovat hodnotu ukazatele „Počet nových účastníků“. Tento parametr se sice v projektech sleduje i nadále, ale jeho aktuální hodnotu monitorovací systém automaticky dopočítá na základě údajů o počtu podpořených osob a počtu odcházejících účastníků. Aktuální verzi Metodického pokynu pro vykazování monitorovacích ukazatelů OPPA lze nalézt v článku Evidence monitorovacích ukazatelů v sekci Pro příjemce v oddíle Formuláře a loga.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Aktuality
Pravidla OPPA reagují na postup plnění dat do Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), který funguje od 1. ledna 2010. Organizace, jejichž účetní období se shoduje s kalendářním rokem, už nemusí hlásit částku čerpané de minimis; tuto částku lze dohledat v Registru.
U projektů, které byly schváleny v rámci 4. výzvy OPPA, ještě běží fáze přípravy podpisu grantové smlouvy. Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy už příjemce, kterých by se mohly změny popsané výše v tomto článku týkat, individuálně oslovil. Pokud přesto potřebujete nějakou konzultaci, neváhejte se s dotazy obrátit na pracovníka odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy, se kterým jste při přípravě grantové smlouvy v kontaktu.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Aktuality
Formuláře pro situace, kdy v projektech dochází k poskytnutí podpory de minimis projektovým partnerům anebo jiným organizacím, reagují na postup plnění dat do Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis). Obdobně také nová metodika posuzování podpory v případě škol z neziskového a soukromého sektoru zasahuje i do poskytování podpory partnerům a třetím subjektům .
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Aktuality
Klíčová slova: