Nominace na Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové

Návrhy na ocenění za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty pro rok 2023 přijímá Ministerstvo zdravotnictví do 28. února 2023..

Jedná se o 2. ročník udělování tohoto ocenění, které nese jméno PhDr. Alice Garrigue Masarykové, první dcery československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Za svůj život se aktivně angažovala ve vzdělávání žen a ošetřovatelek. Založila Českou ošetřovatelskou školu a v roce 1919 také Československý červený kříž a Vyšší sociální školu. Do Prahy pozvala zahraniční odbornice, díky kterým se zvýšila kvalita vzdělávání i prestiž oboru.

Ošetřovatelství se zaslouženě prodírá na vrchol zájmu společnosti. Cílem Ministerstva zdravotnictví je podpořit sesterské povolání a jeho zásadní význam v poskytování zdravotní péče a rozvoje oboru ošetřovatelství. Na úrovni resortu zdravotnictví se tak budou oceňovat osobnosti, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly či přispívají k rozvoji tohoto oboru v ČR.

Ocenění je udělováno jednou za kalendářní rok, ať už žijící osobě nebo in memoriam, za mimořádně významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty. Může být uděleno osobě, která v oboru ošetřovatelství vykonává činnosti déle než 20 let a významně se zasloužila o rozvoj českého ošetřovatelství tím, že například:

  • dosáhla vynikajících výsledků v rozvoji českého ošetřovatelství, nebo
  • výrazně přispěla svou vědeckou, odbornou a publikační činností ke zvýšení úrovně českého ošetřovatelství, nebo
  • svou pedagogickou činností výrazně přispěla k výchově sester, nebo
  • podstatným způsobem přispěla k mezinárodní spolupráci v oboru ošetřovatelství, nebo
  • projevila osobní odvahu a iniciativu při mimořádných situacích.

Návrhy budou posuzovány odbornou komisí a finální rozhodnutí náleží ministru zdravotnictví.

Cena může být udělena pouze fyzické osobě na základě návrhu, lze ji udělit také in memoriam. Návrh může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo skupina osob na základě vyplnění přiloženého nominačního formuláře. Navrhovatel v návrhu uvede podrobné zdůvodnění, jakým způsobem dle jeho názoru navrhovaná osoba naplňuje některá z kritérií.

Slavnostní vyhlášení ocenění proběhne 11. května 2023, symbolicky při příležitosti Mezinárodního dne sester v budově Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad oceněním převzal předseda senátního výboru pro zdravotnictví Roman Kraus. Oceněná osoba obdrží pamětní list a peněžní odměnu ve výši 100 000 Kč. Peněžní ocenění není udělováno in memoriam.

Návrhy na udělení ocenění formou vyplněného nominačního formuláře musí být doručeny nejpozději 28. 2. 2023 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky MZ ČR: pv8aaxd.

Výzva pro předkládání návrhů

Nominační formulář

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

 

 

Klíčová slova: