Nevidomí profesionálové pomáhají s komunikací neslyšícím spoluobčanům

V uplynulých 14 měsících realizovala sociální firma Transkript online spolu s partnery Českou unií neslyšících a občanským sdružením Tyflodrom inovativní projekt s názvem Profesní přednosti nevidomých. V jeho průběhu bylo proškoleno 13 nevidomých osob v dovednosti efektivní komunikace se sluchově handicapovanými, 6 z nich následně absolvovalo odborné zaškolení v práci online přepisovatele mluvené řeči, 2 absolventi výcviku získali zaměstnání u Transkriptu online na pozicích online přepisovatelů, ostatní účastníci výcviku dostanou brigádní příležitost v rámci této profese u jednoho z partnerů projektu. 

"Projekt Profesní přednosti nevidomých mne oslovil už samotným názvem, který vyjadřuje opačný úhel pohledu, než s jakým se nejčastěji setkávám. Nejde o překonávání nějakých problémů, ale naopak o hledání předností, které mohou ze života se zrakovým postižením vyplývat," hodnotí projekt nevidomá Kateřina Lusková, jedna ze šesti stážistů. 

Že nevidomí přepisovatelé mají určité přednosti, potvrzuje Ladislav Kratochvíl, ohluchlý uživatel online přepisu, který otestoval přepis v podání všech nevidomých přepisovatelů, účastníků projektu. "Nevidomí přepisovatelé mají sluch opravdu úplně jinak vytrénovaný  než vidomí,  jelikož dokáží lépe rozeznat hlasy a také "odfiltrovat"  nepotřebné. Jsou prostě, co se týče zvuků, jaksi více  "multifunkční", či jak to nazvat. Projekt byl  opravdu dobrý nápad a věřím tomu, že se praxí vypracují na špičkové přepisovatele. Už teď jsou dobří."

"Nejprve proběhlo objektivní testování, bylo vybráno 6 nejlepších uchazečů. Na úvodním školení jsme byli seznámeni s problematikou sluchového postižení, měli jsme možnost mluvit s několika sluchově postiženými, dozvěděli jsme se něco o službě online simultánní přepis a vyzkoušeli si, jak probíhá," přibližuje průběh projektu Kateřina Lusková.

"Během samotných stáží jsme trénovali rychlost psaní na klávesnici, práci s přepisovatelským rozhraním, přepis audio nahrávek i online přepis. Stáže probíhaly v příjemném prostředí s kvalitním vybavením, které pro práci potřebujeme. Na konci stáží jsme prošli závěrečným testováním a dva stážisté přijali místo ve firmě Transkript s.r.o. Velmi oceňuji profesionální a zároveň vstřícný přístup všech osob, se kterými jsem se v rámci projektu setkala. Kromě samotného zaměstnání mi tento projekt přinesl zajímavou zkušenost, o problematice sluchového postižení jsem dosud věděla jen velmi málo, zlepšila jsem se v rychlosti psaní na klávesnici a získala přehled o dalších možnostech uplatnění na trhu práce," dovává Kateřina Lusková. 

Projekt řešil přístup početné skupiny osob s postižením sluchu k informacím a její sociální integraci, a to prostřednictvím služby online přepis mluvené řeči.

Osoby s těžkou nedoslýchavostí a osoby ohluchlé neovládají znakový jazyk, při komunikaci preferují češtinu, resp. její písemnou formu. Aby tito lidé nebyli sociálně izolováni a zcela závislí na sociálních službách, rodinných příslušnících a v důsledku této izolace či závislosti také na sociálních dávkách, potřebují při navazování sociálních kontaktů, vzdělávání, pracovním uplatnění a celkovém přístupu k informacím užívat službu simultánního přepisu mluvené řeči, ideálně formou online.

V ČR žije přibližně 100 000 potencionálních uživatelů této služby a z důvodu rostoucí poptávky po ní vyvstala nutnost zvýšit personální kapacitu, časovou a místní dostupnost služby. Cílem řešeného projektu bylo:

  • Vytvořit a zavést efektivnější služby simultánního přepisu pro osoby se sluchovým postižením s nižšími jednotkovými náklady na provoz, která povede ke zvýšení kvality života těchto osob a k úspoře veřejných zdrojů
  • zvýšit nabídku služby simultánního přepisu pro osoby se sluchovým postižením
  • vytvořit trvale udržitelná pracovní místa pro nevidomé zohledňující jejich specifické profesní přednosti a potřeby
  • zvýšit počet kvalifikovaných přepisovatelů
  • zefektivnit byznys model služby

Posílení týmu online přepisovatelů umožňuje sluchově handicapovaným kontakt s potenciálními zaměstnavateli, vlastní vstup a udržení se na trhu práce, zpřístupňuje nejrůznější studijní obory, zprostředkovává komunikaci na úřadech státní správy, ve zdravotnických zařízeních, finančních a dalších komerčních institucích.

Realizace projektu a jeho výstupy přinesly zcela novou možnost pracovního uplatnění osobám s těžkým postižením zraku, byl vyvinut metodický nástroj a adaptovány technické podmínky pro výkon profese online přepisovatel mluvené řeči při absenci zrakových funkcí.

Koncept zvýšení dostupnosti jedné ze základních služeb pro sluchově handicapované formou poskytnutí příležitosti pracovního uplatnění osobám s postižením zraku je v ČR realizován zcela nově, dostupné rešerše odborné literatury provedené řešitelem ukazují, že tento přístup nebyl dosud aplikován ani v zahraniční projektové činnosti.

Udržitelnost dosaženého zlepšení přístupnosti služby a potažmo kvality života osob se sluchovým postižením spočívá v novém byznys modelu – komerční zákazníci získají možnost odběru služby online přepisu v režimu náhradního plnění, který je pro ně finančně atraktivnější a intenzivně tuto formu spolupráce u předkladatele projektu poptávají. Odběr služby komerčními zákazníky je pro její finanční, časovou a místní dostupnost klientům s postižením sluchu zásadním předpokladem.

Aktuálně navazuje řešitel projektu spolupráci s Úřadem práce ČR, který má jako subjekt státní správy povinnost zpřístupňovat své služby všem skupinám klientů a disponuje přímo určenými finančními prostředky pro tyto účely.

(zb, wr)

Tento projekt byl financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ1.04/3.1.02/B7.00057.

 

Klíčová slova: