Nadační fond pro Pelhřimovsko

Jednou z oblastí podpory jsou sociální programy - přímý výkon sociálních služeb, vybavení a prostředky potřebné pro výkon služeb, školení, doplňování kvalifikace, vzdělávání, zdravotní a kompenzační pomůcky. handicapovaní sportovci, sociální podnikání, společné aktivity zdravých a handicapovaných osob. Žádosti je možné podávast do 13. března 2023.

Zaměření programu:

Nadační fond pro Pelhřimovsko poskytuje nadační příspěvky k podpoře projektů rozvoje regionu Pelhřimovsko v oblasti sociálního podnikání, mezigeneračního propojení, podporuje účelová stipendia a preventivní aktivity.

Sociální programy:

přímý výkon sociálních služeb, vybavení a prostředky potřebné pro výkon služeb, školení, doplňování kvalifikace, vzdělávání, zdravotní a kompenzační pomůcky. handicapovaní sportovci, sociální podnikání, společné aktivity zdravých a handicapovaných osob

Vzdělávací programy:

vzdělávání zaměřené na životní prostředí, prevence sociálně patologických jevů, preventivní programy, zaměřené na zlepšování mezilidských vztahů, programy zaměřené na rozvoj znalostí/dovedností uplatnitelných v regionu Pelhřimovska, zahraniční stáže talentovaných studentů

Rozvoj regionu:

péče o životní prostředí, péče o kulturní památky, nekomerční kulturní a společenské akce, projekty zaměřené na udržení vody v krajině, propagace regionu, regionální aktivity neziskových organizací, podpora komunitních kulturních, sportovních a společenských událostí

Mezigenerační propojení:

programy podporující společné aktivity, sportovní aktivity na rekreační úrovni

Oprávnění žadatelé:

  • spolky a pobočné spolky, ústavy, školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, účelové zařízeníé církví a veřejnoprávníé instituce, příspěvkové organizace
  • jednotlivci

Projekt musí být realizován na území okresu Pelhřimov.

Více informací na webu nadačního fondu.

Klíčová slova: