Nadační fond Českého rozhlasu

Bylo vyhlášeno Hlavní grantové řízení pro organizace na rok 2025 z veřejné sbírky Světluška, příjem žádostí od 1.7. do 30.9.2024.

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

O nadační příspěvek ze sbírky Světluška v rámci HGŘ může požádat organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením na území České republiky. Přesnou definici oprávněných žadatelů naleznete v Pravidlech a podmínkách Nadačního fondu Českého rozhlasu pro HGŘ (pravidla).

Kdy se podávají žádosti?

Příjem žádostí: 1. července – 30. září 2024 (24:00)

Minimální výše podpory: 200 000 Kč v rámci ročních projektů; 200 000 Kč v rámci dvouleté podpory (maximální výše podpory není stanovena)

Délka trvání projektu: maximálně 12 měsíců, a to nejdříve od 1. 1. a nejpozději do 31.12. 2025 v rámci ročních projektů, 24 měsíců v rámci dvouleté podpory od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026. V rámci dvouleté podpory bude možné žádat pouze v těchto grantových programech:

1. Mobilita a sebeobsluha

2. Vzdělávání a přístup k informacím

3. Zaměstnávání a finanční nezávislost

Jak se podávají žádosti?

Do HGŘ na rok 2025 může žadatel předložit maximálně dvě žádosti, a to vždy jednu žádost v jednom grantovém programu. Vymezení grantových programů najdete v Pravidlech a podmínkách NF ČRo pro grantové řízení 2025 dostupných z Grantové řízení pro organizace | Světluška (rozhlas.cz)

Podat žádost je možné pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace Granty.

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?

K žádosti v aplikaci Granty žadatel přikládá tyto povinné přílohy:

1. Čestné prohlášení žadatele v Hlavním grantovém řízení 2025

2. Rozhodnutí o registraci sociálních služeb – předkládají pouze poskytovatelé sociálních služeb

3. Potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce od data podání žádosti) - předkládá pouze nový žadatel a stávající žadatel při změně bankovního účtu

Příjem žádostí do grantového programu Inovace a nové přístupy je otevřen do 23. srpna 2024 (24:00). Žadatelé v tomto grantovém programu budou procházet stejným procesem žádosti jako v minulém roce:

1. Pro první kolo posouzení předloží žadatel žádost, kde uvede: na jaký problém je projekt zaměřen, jak ho bude řešit a čeho chce dosáhnout. Dále pak kolik peněz a času na to bude potřebovat a kdo bude na projektu pracovat.

2. Druhé kolo posouzení spočívá v osobní prezentaci záměru před komisí, která je doplněna o 1-3 zástupce z řad zrakově postižených.

3. Pro třetí kolo posouzení předloží žadatel standardní žádost pro HGŘ, kterou posoudí hodnotící komise.

Pro přihlášení a registraci do aplikace Grant využijte přístup:

https://granty.svetluska.net/zadatel/login

 

 

Klíčová slova: