Nadace Euronisa

O nadační příspěvek je možné žádat do 23. září 2022.

Zaměření programu:

Nadace Euronisa podporuje aktivity neziskových organizací, jejichž cílem je sociální práce, rozvoj komunitních center a podpora rodinného života. 

Oblasti podpory:

Činnost komunitních center/komunitního života

  • Podpora projektů na rozvoj komunitních center a mezigeneračního soužití, kde se nabízí možnost otevřeného prostoru a budování zdravých vztahů.

Primární prevence rizikového chování

  • Podpora realizace programů primární prevence na školách a podpora programů prevence rizikového chování určených pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé do 26 let v nízkoprahových službách.

Integrace osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením zpět do společnosti včetně zdravotně a mentálně postižených

  • Podpora chráněného bydlení, chráněných pracovních dílen, dále podpora soběstačnosti a dalších integračních programů.

Rozvoj vzdělávacího procesu v sociální oblasti

  • Podpora vzniku vzdělávacího procesu budoucích pracovníků sociálních služeb.

Co podporováno není:

  • Projekty vázané na pobytovou formu včetně rehabilitačních
  • Nákup drahých verzí technologií

Oprávnění žadatelé: 

Žádat mohou neziskové organizace působící v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku – spolky, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, ústavy, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem, viz Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků.

Podrobnosti na stránkách Nadace Euronisa.

Klíčová slova: