Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb s dobrou praxí

V rámci projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí bylo vyhlášeno 2. kolo přihlašování s uzávěrkou do 31. března 2021.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) realizuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost systémový projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006219 (dále jen „projekt“). Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu i státního rozpočtu České republiky.

V rámci uvedeného projektu byla vytvořena Pravidla pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb pro účely PS4 (dále jen „pravidla“). Tento nástroj na oceňování dobré praxe je určen poskytovatelům sociálních služeb (dále jen „poskytovatelé“), kteří dosáhli v praxi poskytování sociálních služeb takových dobrých výsledků, že je lze doporučit jako vhodné a příkladné pro ostatní poskytovatele.

K ověření dobré praxe v místě poskytování sociální služby, k níž se příklad dobré praxe vztahuje, budou vybrány minimálně tři přijaté přihlášky, které naplňují všechna kritéria obsahového posouzení stanovená v pravidlech.

Vyzýváme tímto poskytovatele realizujících dobrou praxi, o kterou by se rádi podělili, aby se přihlásili k účasti v tomto projektu. Přihlašovací formulář je dostupný na webových stránkách projektu na adrese: rpq.mpsv.cz.

Hodnocení přijaté přihlášky bude probíhat dle podmínek a kritérií stanovených v pravidlech. Přihlášení příkladu dobré praxe je ze strany poskytovatelů sociálních služeb dobrovolnou aktivitou, na uznání přihlášeného postupu poskytovatele jako dobré praxe není právní nárok. Cílem celého procesu je vybrat příklady kvalitní, inspirativní, užitečné a využitelné.

K účasti v projektu se mohou přihlásit subjekty, které:

a) jsou registrovanými sociálními službami, tj. ty, které mají oprávnění k poskytování sociálních služeb podle § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách1 , a poskytovatelé uvedení v § 84 téhož zákona, všech právních forem (dále „poskytovatel“);

b) poskytují sociální služby v souladu s předchozím bodem déle než 3 roky;

c) předloží referenci k přihlašovanému příkladu dobré praxe od orgánu státní správy, samosprávy, klientů, včetně jejich rodinných příslušníků, případně jiných relevantních/zainteresovaných fyzických nebo právnických osob.

Výhody zapojení se:

• možnost prezentace poskytovatele a jeho dobré praxe široké veřejnosti a ostatním poskytovatelům;

• vybraným poskytovatelům, u nichž bude provedeno šetření příkladu dobré praxe, bude za poskytnutou součinnost vyplacena částka ve výši 20 000 Kč.

Kategorie uznávaných příkladů dobré praxe a možnosti forem jejich zpracování

1. V rámci výše vymezeného projektu jsou uznávány příklady dobré praxe ve vztahu k/ke:
a) základním činnostem dle § 35 zákona o sociálních službách, přičemž příslušný rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností je u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoven prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ;
b) povinnostem poskytovatelů uvedeným v § 88 a § 89 zákona o sociálních službách;
c) standardům kvality sociálních služeb uvedeným v příloze č. 2 prováděcí vyhlášky;
d) právům a povinnostem poskytovatelů uvedeným v § 91a, § 91b a § 91c zákona o sociálních službách (problematika vážně míněného ne/souhlasu s poskytováním sociální služby);
e) komunikaci s klienty s obtížemi v komunikaci při poskytování sociálních služeb;
f) metodám řízení poskytování sociálních služeb s dopadem na klienta/klienty; `
g) efektivnímu využití lidských nebo materiálních zdrojů služeb s dopadem na klienta/klienty.

2. Uznávané příklady dobré praxe, které se dají vztáhnout (podřadit) k jedné z výše uvedených kategorií uvedených v předchozím odstavci, je možno zpracovat a předložit formou:
a) všeobecného postupu vůči všem klientům sociální služby;
) izolovaného/samostatného pracovního postupu vůči části klientů sociální služby charakteristické určitými obdobnými potřebami;
c) konkrétního způsobu poskytované péče, pomoci nebo podpory určitému klientovi (příp. též skupině klientů charakterizované jejich obdobnými potřebami);
d) popisu dle předchozího odstavce 1, písm. f) nebo g).

Průběh výběru příkladů dobré praxe:

• přihlášení poskytovatele prostřednictvím elektronického formuláře;
• hodnocení přijaté přihlášky ministerstvem;
• ověření příkladu dobré praxe v místě poskytování sociálních služeb, v nichž je dobrá praxe realizována;
• ocenění a veřejná prezentace příkladů dobré praxe.

Rozhodující je datum a čas podání úplné přihlášky a splnění výše zmíněných podmínek. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2022.

Klíčová slova: