Morava má první Centrum kochleárních implantací

04.02.2014 16:25

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně uvedla do provozu Centrum kochleárních implantací při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Prvnímu pacientovi s těžkou sluchovou vadou zdejší lékaři nedávno implantovali kochleární aparát.

"Sluch v plném rozsahu i v dnešní velmi technicky vyspělé době nahradit zatím neumíme. Oproti přírodě jsou možnosti i těch nejpokročilejších implantačních technologií značně omezené," uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. Připomněl, že předpokladem pro zavedení kochleárního implantátu je plně funkční sluchová dráha s mozkovými centry.
"Je velmi obtížné uvést přesné číslo, které by definovalo, kolik lidí by aparát potřebovalo.
Oficiální statistiky neexistují," dodal prof. Kostřica. Český statistický úřad např. uvádí, že v roce 2007 žilo v ČR 74 700 sluchově postižených osob, počet jedinců s těžkou nebo velmi těžkou ztrátou sluchu se odhadoval na 25 807. Přednosta kliniky dále doplnil, že ČR patří k zemím, kde je implantací provedeno velmi málo ve srovnání s vyspělými evropskými státy, a že převažují dětští pacienti: "Pokud se týká poměru provedených implantací u dětí a dospělých, ve vyspělých zemích se vždy blíží 1:1. Srovnáme-li pouze regiony ČR, oblast jižní Moravy má zdaleka nejnižší celkový počet dosud implantovaných aparátů u dětí na milión obyvatel – konkrétně 25,4 – oproti například Středočeskému kraji, kde hodnota činí 68,9." Kritéria výběru kandidátů (dětí i dospělých) pro kochleární implantace jsou doporučena Českou společností pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku ČLS JEP. Zahrnují parametry fyziologické i sociologické.
Ing. Petr Koška, MBA, ředitel FN u sv. Anny v Brně, velmi vítá otevření centra, o které bylo usilováno již od roku 2008. Lékaři Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku se dlouhodobě připravovali na zákroky a následnou rehabilitaci pacientů pod vedením vídeňského specialisty prof. Wolfa-Dietera Baumgartnera z rakouské Medizinische Universität Wien. "Vyjednávání se ‚pohnula‘ až počátkem roku 2012. Od dubna centrum písemně schválila centrála VZP s přidělením potřebných finančních prostředků. Nasmlouvání kódů a dodatek ke smlouvě o financování pro naši nemocnici schválila krajská pobočka VZP v červnu. Ihned poté jsme operovali prvního pacienta. Je to velké plus pro nemocné nejen z našeho regionu, kteří nebudou muset opakovaně dojíždět – často i s doprovodem – do Prahy a bude to pro ně méně ekonomicky náročné. Schopnost docházet na pravidelné kontroly je navíc jedním z kritérií posouzení vhodnosti indikace implantátu. Vzdálenost od hlavního města by tak mohla některé sociální skupiny obyvatel diskriminovat již před operací nebo zhoršit výsledky jejich léčby v důsledku nedostatečné četnosti kontrol," dodal Ing. Koška s tím, že brněnské centrum nabízí kvalitu operačních zákroků i následné rehabilitace v celém spektru.

Foto: archiv FNUSA

Klíčová slova: