Málo peněz?

18.01.2013 21:46

Myslela jsem, že mám důvod k pláči, zvedlo se DPH, cena za elektřinu, vodné a stočné, mám platit inkontinenční podložky, mnohem více za léky…uvedla svůj příspěvek Monika Henčlová,.

Člověk by řekl, že je to tíživá situace. Obrátila jsem se tedy na MPSV a odpověď přikládám. Na okraj Vám oznamuji, že mě velice potěšilo těch 60,- Kč měsíčně navíc.
 
 
Vážená paní Henčlová,
k Vašemu elektronickému podání ze dne 9. 11. 2012 sděluji, že již přiznané a vyplácené důchody se zvyšují podle pravidel, které obsahuje § 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pro období let 2013 až 2015 bylo schváleno opatření, podle kterého se zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů stanoví v zásadě tak, aby činilo jednu třetinu růstu reálné mzdy a jednu třetinu růstu indexu spotřebitelských cen zjištěného za stanovené období. Základní výměry vyplácených důchodů se zvyšují tak, aby výše základní výměry činila 9 % průměrné mzdy.
Konkrétně to znamená, že podle vyhlášky č. 324/2012 se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 1. 2013 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. 12. 2012 tak, že se základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 330 Kč měsíčně a procentní výměra o 0,9 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
Pro Vaši informaci dále uvádím, ženachází-li se osoba v tíživé životní situaci, kdy nemá dostatek prostředků na živobytí, může požádat o sociální dávky. Od 1. ledna 2012 je možné žádat o všechny nepojistné dávky sociální ochrany na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, na úseku nepojistných sociálních dávek, kde Vám také poskytnou bližší informace na základě Vašich konkrétních údajů. Ze systému státní sociální podpory je možno požádat o příspěvek na bydlení a ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, případně mimořádnou okamžitou pomoc.
Závěrem podotýkám, že podle § 6 odst. 4 písm. l) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,poskytují občanům odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění, okresní správy sociálního zabezpečení, resp. Pražská správa sociálního zabezpečení nebo Městská správa sociálního zabezpečení v Brně (dále jen „OSSZ“). Se svými konkrétními dotazy týkajícími se nároků z důchodového pojištění se proto obracejte v první řadě na příslušnou OSSZ. Její pracovníci mají v případě pochybností možnost konzultovat konkrétní případy s Českou správou sociálního zabezpečení (Křížová 25, 225 08 Praha 5), která řídí a kontroluječinnost OSSZ, a která také rozhoduje o nárocích z důchodového pojištění.
S pozdravem
JUDr. Helena Trnková, v. r.
vedoucí
oddělení důchodového pojištění
 
Tak nevím, mám se smát nebo brečet?
 
Monika Henčlová
 
Klíčová slova: