Lidé s Parkinsonovou chorobou pociťují rozdíly v účincích léků a chybí jim poradenství

Mezinárodní průzkum realizovaný pod záštitou organizace Parkinson's Europe a farmaceutické společnosti STADA uvádí, že dvě třetiny lidí trpících Parkinsonovou chorobou užívají perorální léky s léčivou látkou levodopa nebo jiný typ perorální léčby.

Průzkum byl proveden v 53 zemích a celkem se ho zúčastnilo 992 respondentů s Parkinsonovou chorobou nebo jejich pečovatelů. Dva ze tří lidí užívajících perorální léky však uvádějí rozdíly v jejich účincích. Nejčastěji zmiňovanými problémy jsou odeznění účinku léku před podáním další dávky, pouze částečná reakce na lék nebo opožděný nástup účinku.

Téměř všichni – více než 96 % respondentů průzkumu žijících s Parkinsonovou chorobou potvrdilo, že užívají léky na své onemocnění. Průzkum se zaměřil na pokročilé stádium tohoto onemocnění a na vnímání, informovanost a znalosti o možnostech léčby. Významné procento lidí s Parkinsonovou chorobou totiž nekonzultuje se zdravotnickými pracovníky vývoj svého onemocnění a ani možnosti léčby, které jsou v průběhu onemocnění k dispozici.

Téměř 90 % ze všech respondentů průzkumu užívá perorální léky, z toho téměř každý čtvrtý (24 %) v kombinaci s transdermálními/náplasťovými terapiemi. Průzkum se týkal také dalších terapeutických možností, jako je hluboká mozková stimulace a terapie pomocí pumpových systémů. 

Z 65 % osob, které potvrdily změny v účincích užívání perorálních léků, tři z pěti (60 %) pak dále uvedly, že „pravidelně“ nebo „často“ pociťují, že účinek léku vyprchává předtím, než má být podána další dávka. Přibližně dva z pěti uvedli částečnou odezvu bez obvyklého vymizení motorických příznaků (42 %) a opožděný nástup účinku (40 %).

Více než polovina respondentů průzkumu (53 %) navíc konstatovala, že více než dvě hodiny denně není plně „funkční (v ON stavu)“, tj. necítí plný účinek léků a neovládá motorické funkce, což má dopad na jejich schopnost vykonávat běžné denní činnosti.

Podle průzkumu jsou nejproblematičtějším motorickým příznakem problémy s rovnováhou a chůzí nebo držením těla, dále pak bradykineze a rigidita. Nejvíce obtěžujícími nemotorickými příznaky, které lidé trpící Parkinsonovou chorobou pociťují, jsou problémy se spánkem, dále paměťové, kognitivní a střevní obtíže.

Bývalá členka správní rady Parkinson‘s Europe Lizzie Grahamová v závěrečných doporučeních zprávy uvedla: „Výsledky ukazují, že velké procento lidí s Parkinsonovou chorobou se i nadále potýká s motorickými i nemotorickými výkyvy, které mají nepříznivý dopad na kvalitu jejich života, a to i přes užívání mnoha léků. Tato zjištění naznačují, že někteří lidé možná budou muset zvážit alternativní léčebné postupy, aby si dlouhodobě udrželi dobrou kvalitu života.“

Mezi další důležitá zjištění průzkumu (plné znění zde) patří, že téměř každý druhý (46 %) respondent nekonzultuje se svým neurologem, rodinným lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem postup onemocnění, včetně pokročilého stádia Parkinsonovy choroby. O něco více než třetina (37 %) takovou diskusi vedla a u 16 % dotazovaných již byla diagnostikována pokročilá forma Parkinsonovy choroby.

„Jako rostoucí dodavatel léčivých přípravků v mnoha terapeutických kategoriích, včetně centrálního nervového systému, je společnost STADA odhodlána naslouchat hlasům lidí žijících s Parkinsonovou chorobou a jejich rodin a reagovat na ně," uvedl Bryan Kim, globální ředitel společnosti STADA pro oddělení Specialty„Budeme i nadále spolupracovat se zainteresovanými stranami, abychom zajistili, že lidé s Parkinsonovou chorobou budou mít přístup k vhodným možnostem léčby, které by měli probrat se svým ošetřujícím lékařem.“

V České republice je léčba Parkinsonovy nemoci možná u ambulantních neurologů, ale moderní léčba, tj. hluboká mozková stimulace a pumpové systémy, je poskytována jen ve třech specializovaných centrech, a to v Praze, Brně a Olomouci. 

„V České republice byl tento rok mezi pacienty s Parkinsonovou chorobou realizován také průzkum, a to ve spolupráci s místní pacientskou organizací. Zjišťoval naplňování očekávání pacientů v souvislosti s moderní léčbou pokročilého stadia této choroby. Podle zkušeností, a tedy i odpovědí dotazovaných moderní metody ve výrazné většině dokáží naplnit očekávání efektu dané léčby,“ uvedla Pavlína Koutenka, manažerka oddělení Specialty společnosti STADA pro český trh, a dodala: „Jsme velmi rádi, že můžeme pacientům této závažné choroby nabídnout možnost léčby pokročilého stadia onemocnění a napomoci tak ke zlepšení kvality jejich života.“

Tereza Procházková

 

 

 

Klíčová slova: