Kurz obhajoby práv osob se zdravotním postižením

01.08.2012 12:01

Poslední volná místa na září v Poděbradech nabízí NRZP ČR.

NRZP ČR nabízí poslední volná místa na akreditovaném internátním kurzu pro sociální pracovníky v Poděbradech, rozsah 16 hodin, cena 1 000 Kč.  
 
Bližší informace Vám zašle:
Bc. Šárka Žežulková
Tel. 266 753 434
Mobil: 736 751 213
 
 
Program kurzu - hlavní témata přednášek + lektoři:
 
1. Tématický blok – pátek 14. 9. 2012, 14.00 – 18.00 hod.
Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou lidských práv OZP
 
Lektor: Mgr. Lucie Obrovská – VOP
a)      Role VOP v boji s diskriminací, základní pojmy
b)      Případy ochránce týkající se diskriminovaných osob se zdravotním postižením.
c)      Případová studie: právo na přístup jako implicitní právo osob s postižením (right to acces).
d)      Možnosti využití nových a méně netradičních právních instrumentů ( CRPD, Listina základních práv EU, vzájemné vazby těchto dokumentů).
e)      Zásadní světová judikatura ve prospěch osob se zdravotním postižením a její využití v argumentaci před domácími soudy a celospolečenském diskursu.
 
2. Tématický blok – sobota 15. 9. 2012, 8.30 – 12.00 hod.
Sociálně právní ochrana OZP v ČR
 
Lektor: JUDr. Pavel Ptáčník – Úřad vlády ČR
a)      Rovnost práv občanů a zákaz diskriminace v Ústavě České republiky a v Zákoně o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací
b)      Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
c)      Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2010 - 2014
d)      Základní hodnocení legislativy ČR ve vztahu k požadavkům Úmluvy a antidiskriminačního zákona, včetně příkladů jejich porušování
 
3. Tématický blok – sobota 15. 9. 2012, 14.00 – 18.00 hod.
Sociálně právní ochrana OZP v ČR
 
Lektor: JUDr. Jan Hutař
a) Monitorování dodržování lidských práv – příklady z Alternativní zprávy za rok 2011
b) Sociální reformy 2012 a jejich dopady na oblast práv osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti
c) Zdravotní reformy 2012 a jejich dopady na oblast práv osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti
d) Další aktualizace právních předpisů, které ovlivní životní podmínky lidí se zdravotním postižením
 
4. Tématický blok – neděle 16. 9. 2012, 8.30 hod. – 12.00 hod.
Psychologické aspekty projevů diskriminace OZP
 
Lektor: PhDr. Dana Marková
a)      psychologické aspekty diskriminace - obecný úvod
b)      sociální stigmatizace
c)      zdravotní postižení a kvalita života
d)      psychické aspekty nemocných a zdravotně postižených (ovlivnění života, socializace i celé osobnosti jedince)
e)      předsudkové postoje jedince i společnosti
f)       nároky OZP na přizpůsobení a s tím spojené nebezpečí
g)      aktivní přístup a únikové cesty
h)      psychologická rehabilitace
 
Kurz má platnou akreditaci MPSV – rozsah 16 hodin.
 
 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A
 
 
Vyplněním této přihlášky se závazně přihlašuji k absolvování kurzu NRZP ČR:
Obhajoba práv osob se zdravotním postižením konaný v termínu 14. - 16. 9. 2012
 
Příjmení, jméno, titul účastníka:
 
Datum narození (pro vydání osvědčení):
 
Telefon/mobil:
 
E-mail:
 
Adresa pro zaslání písemností (včetně PSČ):
 
Název vysílající organizace (zaměstnavatele):
 
IČ vysílající organizace:
 
Sídlo vysílající organizace (včetně PSČ):
 
Speciální požadavky na ubytování a stravování:
 
 
Náměty a doporučení pro organizátory kurzu:
 
Souhlasím s tím, aby údaje o mé osobě uvedené v této přihlášce byly využity pro potřeby NRZP ČR ve smyslu zákona č. 177/2001 Sb. - pro účely přípravy realizace vzdělávacích kurzů.
 
Datum:
 
                                                                                               podpis účastníka
 
Vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 nebo e-mailem na adresu: s.zezulkova@nrzp.cz
Klíčová slova: