Konkurzní řízení Moravskoslezského kraje

Na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Domov pod Bílou horou v Kopřivnici.

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

vyhlašuje

KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:

Domov pod Bílou horou, příspěvková organizace, Záhumenní 562/16, 742 21 Kopřivnice, IČO 17331633

s 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 9/921 ze dne 15. 9. 2022 ke dni 1. 1. 2023.

Hlavním účelem organizace je účelové poslání spočívající vposkytování pobytových sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Po období vyhlášení konkurzního řízení, tj od 1. 10. 2022 do 24. 10. 2022, je v případě zájmu uchazeče možná osobní konzultace v prostorách krajské úřadu, na odboru sociálních věcí, a to vždy po předchozí telefonické domluvě vhodného termínu.

Bližší informace poskytne Mgr. Bc. Alici Weniger, tel: 595 622 463, e-mail: alice.weniger@msk.cz.

Požadavky:

 1. a)  ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo

 2. b)  ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona písm. a) č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo

            c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 10 let praxe v řídící funkci a znalost právních předpisů souvisejících s účelovým posláním organizace,

            d)  znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,

            e)  praxe v sociálních službách výhodou,

            f)  občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení:

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:

 1. a)  podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail),

 2. b)  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 3. c)  strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky

  vykonávaných činností,

 4. d)  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze vtermínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady . Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 1. 2023, případně dle dohody Přihlášku lze podat v termínu do 24. 10. 2022 včetně, a to:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 24. 10. 2022), nebo

 • osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 24. 10. 2022), nebo

 • datovou schránkou. Adresa:

  Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí, 
  28. října 117 
  702 18 Ostrava

název datové schránky: Moravskoslezský kraj
identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

 

Klíčová slova: