Konkurzní řízení Moravskoslezského kraje

Na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava.

S 6měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky: 

  1. a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo 
  2. b) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 3 lety praxe v řídící funkci, nebo 
  3. c) ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 5 let praxe v řídící funkci a minimálně 2 roky praxe v sociální oblasti, 
  4. d) znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce, 
  5. e) občanská a morální bezúhonnost. 

 

Platové zařazení: 

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Písemně zašlete tyto doklady: 

a) podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e-mail), 

b) ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

c) strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti v řídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností, 

d) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců), 

 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady. Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2022, případně dle dohody 

Přihlášku lze podat v termínu do 18. 7. 2022 včetně, a to: 

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 18. 7. 2022), 
  • osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 18. 7. 2022), 
  • datovou schránkou, 
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 

 

Adresa: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

odbor sociálních věcí 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

elektronická podatelna: posta@msk.cz

název datové schránky: Moravskoslezský kraj

identifikátor datové schránky: 8x6bxsd 

Klíčová slova: