Konkurzní řízení Moravskoslezského kraje

Na pozici ředitele/ředitelky Dětského centra Pluto v Havířově. 

RADA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

vyhlašuje

KONÁNÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace kraje:

Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

s 6 měsíční zkušební dobou dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 13/1642 ze dne 12. 9. 2019 a č. 16/1986 ze dne 4. 6. 2020 ke dni 1. 7. 2021.

Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vsouladu srozhodnutím o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci.

Bližší informace poskytne Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení sociální ochrany odboru sociálních věcí, tel: 595 622 590, e-mail: eva.hrbackova@msk.cz.

Požadavky:

a)  ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu s minimálně 5 lety praxe v oboru, nebo

b)  ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a splnění odborné způsobilosti k výkonu sociálního pracovníka dle ustanovení §110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jiným způsobem, než vysokoškolským vzděláním uvedeným v bodě a) s minimálně 5 lety praxe v oboru, nebo

c)  ukončené vysokoškolské vzdělání jiného směru, než je uvedeno v bodě a) a minimálně 3 roky praxe v řídící funkci a minimálně 5 let praxe v oboru,

d)  vzdělání a praxe v sociální oblasti výhodou,

e)  znalost mimo jiné problematiky sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách,

f)  znalost problematiky řízení, znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s výkonem funkce,

g)  občanská a morální bezúhonnost.

Platové zařazení:

12. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; možnost přiznání osobního příplatku, přiznání příplatku za vedení – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Písemně zašlete tyto doklady:

a)  podepsanou přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon i mobilní a e- mail),

b)  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

c)  strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odbornou praxi a zkušenosti vřídících funkcích, včetně základní charakteristiky vykonávaných činností,

d)  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze v termínu doručené přihlášky doložené kompletními výše uvedenými doklady . Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 7. 2021
Přihlášku lze podat v termínu do 9. 4. 2021 včetně, a to:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (rozhoduje datum předání provozovateli poštovních služeb – nejpozději 9. 4. 2021),

  • osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, (rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu – datum podacího razítka nejpozději 9. 4. 2021),

  • datovou schránkou, 

  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem

​Adresa:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí
28. října 117
702 18 Ostrava

elektronická podatelna: posta@msk.cz
název datové schránky: Moravskoslezský kraj identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

 

Klíčová slova: