Knihovnický projekt Ruku v ruce je u cíle

07.06.2012 19:54

Snižovat informační bariéry mezi dětmi s různými druhy handicapů (zraková, tělesná a mentální postižení včetně kulturně-sociálního znevýhodnění) a dětmi z majoritní společnosti, takový je cíl projektu Ruku v ruce. Knihovna Jiřího Mahena v Brně jej začala v březnu 2010 a nyní v červnu jej končí. Nekončí však práce s těmito dětmi v knihovně - dále se bude rozvíjet a čerpat z nabyté praxe a ústřední myšlenky projektu.

V rámci jmenovaného cíle projekt vytváří ucelený systém vzájemně logicky propojených aktivit napomáhajících k propojení obou světů. Tento způsob komunikace probíhá na bázi tematických bloků besed přizpůsobených věku a konkrétnímu typu handicapu, jež vždy vrcholí společným integračním programem všech dětí. Děti z běžných základních škol s dětmi s handicapy spojuje společná práce nad různými tématy, vzájemná pomoc, odbourávání strachu z neznámého a vhled do situace druhého.

U žáků z běžných škol vede takové setkání ke zvýšení informovanosti o životě s handicapem, u žáků ze speciálních škol naopak dochází k ujasňování vlastního očekávání od většinové společnosti a ověření si, že jsou stejně schopní jako jakýkoliv jiný žák. Ale nejen to. Společným setkáním a zážitkem vzniká prostor nejen pro vzájemné poznání a spolupráci, ale také pro odložení rozpaků a vznik přátelství. Utváří se tak společná cesta, po které děti opravdu kráčí ruku v ruce. To vše významnou měrou přispívá k odstranění mezilidských bariér.

Významnými partnery  projektu se stala MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, a SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2. Do projektu se dále zapojily ZŠ Palackého,ZŠ Sekaninova aZŠ Želešice, které mají ve svých třídách děti sociálně znevýhodněné a děti s poruchami chování.
Besedy, které probíhají jak v prostorách knihovny, tak na půdě partnerů, jsou rozděleny do čtyř základních cyklů. Již název cyklu vyvolává představu o samotných besedách. Jedná se o cykly: 1) Dům plný informací, 2) S batohem na zádech, 3) Za čest a slávu a 4) (Ne)známé Brno.
Závěr projektu se nese v duchu souběžné realizace dvou z celkových čtyř cyklů besed, a to konkrétně Za čest a slávu a (Ne)známé Brno, proběhly též poslední dva integrační programy pro děti z partnerských škol a děti z běžných základních škol. U třetího cyklu Za čest a slávu na chvíli zůstaneme.
Tento cyklus besed byl zahájen na začátku školního roku 2011/2012. V širokém kontextu byl inspirován rytířskou tematikou (besedy o životě na hradě, pohádky, legendy, ..), se kterou se děti seznámily nejenom prostřednictvím historie, ale též jim byly objasněny i současné konotace tématu. Jak lze chápat postavu rytíře nyní? Čím vším dnes může vynikat obyčejný člověk? Stává se dnes odvážným činem třeba i úcta k přírodě a životnímu prostředí? O tom všem se mohly děti přesvědčit v prostředí k tomu obzvláště vhodném – celodenní program v duchu rytířského turnaje se v závěru projektu uskutečnil na Brněnské přehradě, která vetkla zmiňovaným aktivitám symbolickou tečku.
Závěrečných besed třetího cyklu se v krásných květnových dnech zúčastnily děti partnerských i spolupracujících škol. Aktivity, jimiž děti procházely, byly naplánovány s ohledem na možnosti a schopnosti dětí - pro děti se zrakovým handicapem byly materiály připraveny v Braillově písmu, požadované úkoly jim pomáhaly splnit i hmatové obrázky. K dispozici byli rovněž asistenti pro děti pohybující se na invalidním vozíku.
Ukončení projektu s sebou nese též finalizaci veškerého metodického materiálu z aktivit projektu, který bude k dispozici i zájemcům z řad veřejnosti. Zejména předpokládáme zájem pracovníků z dalších knihoven, které pracují s dětmi, či pedagogických pracovníků.
Projekt Ruku v ruce je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byl podpořen částkou 4,9 milionů Kč z Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR. Do konce dubna 2012 bylo realizováno celkem 262 besed včetně 10 integračních programů a zúčastnilo se jich celkem 3 682 dětí. Po jeho ukončení bude následovat pětiletá doba udržitelnosti, kdy budou besedy a integrační programy realizovány prostřednictvím Dětské knihovny KJM (Kobližná 4).
Ještě je třeba zmínit, že KJM v rámci své činnosti pracuje s klienty s různými typy handicapů nejenom prostřednictvím aktivit projektu Ruku v ruce. Pravidelné práci s postiženými dětmi se věnují též vybrané pobočky sítě KJM (denní stacionář EFFETA, MŠ, ZŠ speciální a praktická škola ELPIS, ...), zrakově postiženým klientům slouží specializované pracoviště Ústřední knihovny – Knihovna pro nevidomé a slabozraké (od r. 1976), která v roce 2011 prošla významnou interiérovou proměnou.
Právě za bezbariérové aktivity knihovny byla KJM za rok 2011 nominována nacenu MOSTY, kterou uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za mimořádný čin, projekt nebo osobnost, jenž významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR. Za tuto svou činnost obdržela diplom.
Bezbariérový přístup k uživatelům se specifickými potřebami KJM deklaruje i na svých webových stránkách pod speciální záložkou KJM bez bariér, v níž soustředí veškeré aktivity a služby tímto směrem poskytované.
Edita Vališová
Klíčová slova: