Kdo podá návrh na předběžné opatření o zastavení distribuce karty sociálních systémů?

02.08.2012 20:25

NRZP ČR neuspěla se svým podáním návrhu na předběžné opatření o zastavení distribuce karty sociálních systémů, který podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Rozhodnutí soudu v zásadě říká, že NRZP ČR nemůže takový návrh podat, neboť organizaci se žádná újma neděje. Takový návrh by mohla vznést pouze fyzická osoba, která již byla donucena převzít kartu sociálních systémů a jejím převzetím se dostala do obtíží – například tím, že uživatel není schopen použít bankomatu či najít v dostatečné blízkosti bezbariérovou pobočku České spořitelny a.s.. Pokud  se již někdo ocitl v takové situaci a odhodlá se k podání žaloby v této věci, NRZP ČR je připravena pomoci při formulaci žaloby i k provedení jednotlivých formálních kroků.

Předseda NRZP ČR v poslední informaci shrnuje i další události, které se odehrály v posledním období:

Vážení přátelé, 

po delší odmlce si Vás dovoluji informovat o dalších aktuálních záležitostech. 

Senát ČR na své poslední schůzi projednal v prvním čtení návrh zákona místopředsedy Senátu ČR  Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákony, související se zavedením Karty sociálních systémů. Tento zákon byl připraven na základě iniciace NRZP ČR. Navrhovanou právní úpravou se omezuje platební funkce Karty sociálních systémů pouze na oblast dávek pomoci v hmotné nouzi. To znamená, že platební funkce karty by se zrušila v oblasti dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Pokud by se podařilo tento zákon prosadit, nebyl by žádný problém se zasíláním dávek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím poštovních poukázek, či přímo na bankovní účty jednotlivých příjemců dávek. Senát ČR ještě tento zákon musí projednat v dalších čteních a po té jej bude projednávat Poslanecká sněmovna, kde samozřejmě jeho schválení bude poměrně složitou věcí. 

V Senátu ČR byl také projednán v závěrečných čteních zákon, který upravuje souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, poskytování  příspěvku na mobilitu i osobám v ústavní péči, poskytování příspěvku na závěsné dopravní systémy a schodišťové plošiny. K tomuto zákonu byl přijat pozměňovací návrh paní senátorky Boženy Sekaninové. Tento pozměňovací návrh, který také iniciovala NRZP ČR, konstatuje, že využívání všech funkcí Karty sociálních systémů je pro držitele karty bezplatné. Je to další opatření, které má zabezpečit, že občané nebudou obtěžováni poplatky, pokud se rozhodnou, že budou chtít posílat dávky poštovní poukázkou. Snažíme se, tak jak jsme do předu slíbili, bojovat všemi dostupnými prostředky proti platební funkci Karty sociálních systémů. Chceme zachovat co největší komfort a Karty sociálních systémů jsou pro většinu příjemců dávek pouze komplikací. 

Začátkem minulého týdne se NRZP ČR obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se žádostí o prošetření, zda uzavření smlouvy o Kartě sociálních systémů mezi ČS a.s. a MPSV ČR, bez předchozího uveřejnění koncesního/zadávacího řízení, není v rozporu s ustanoveními právních předpisů, jako jsou zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon či obchodní zákoník. NRZP ČR si nechala vypracovat právní rozbor této situace a na základě tohoto právního rozboru jsme přistoupili k tomuto kroku. 

NRZP ČR neuspěla se svým podáním návrhu na předběžné opatření o zastavení distribuce Karty sociálních systémů, který jsme podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Rozhodnutí soudu v zásadě říká, že NRZP ČR nemůže takový návrh podat, neboť organizaci se žádná újma neděje. Takový návrh by mohla vznést pouze fyzická osoba, která již byla donucena převzít Kartu sociálních systémů a jejím převzetím se dostala do obtíží – například tím, že uživatel není schopen použít bankomatu či najít v dostatečné blízkosti bezbariérovou pobočku České spořitelny a.s.. Pokud někdo z Vás je v takové situaci, velmi bychom přivítali, kdyby se odhodlal k podání žaloby v této věci. Jsme připraveni pomoci při formulaci žaloby i k provedení jednotlivých formálních kroků. 

NRZP ČR, společně se Svazem pacientů ČR a Odborovým svazem pracovníků zdravotnictví a sociální péče ČR, nadále vyvíjí aktivity proti  některým krokům Ministerstva zdravotnictví ČR. Především nás velmi znepokojuje situace při uzavírání nových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými zdravotnickými zařízeními, a to především nemocnicemi. Zdá se, že zdravotní pojišťovny chtějí výrazně omezit počet nemocničních zařízení, což může ublížit lidem, kteří mají problémy s pohybem a orientací. Prodloužení dojezdových vzdáleností do nemocnic může významným způsobem zhoršit dostupnost zdravotní péče. Domníváme se, že není nutné radikálně snižovat počet lůžek, neboť náš počet lůžek ve zdravotnických zařízeních odpovídá průměru v zemích EU. 

MZ ČR předalo již do vlády k projednání návrh Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotní péče. MZ ČR sice provedlo v tomto návrhu drobné dílčí změny, ty však nejsou takového charakteru, aby významným způsobem nebyla snížena dostupnost zdravotní péče, především pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Velmi bych přivítal, kdybyste i nadále psali panu ministrovi L. Hegerovi o potížích, které Vám může výše uvedené Nařízení vlády způsobit. 

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám senátní tisk 385, kterým se mění zákony související se zavedením Karty sociálních systémů. Návrh zákona by měl prakticky eliminovat platební funkci této karty s výjimkou dávek hmotné nouze.

 

Přeji Vám pěknou druhou polovinu léta. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Zdroj: NRZP ČR

Klíčová slova: