K transformaci občanských sdružení

07.11.2013 17:32

Informace o dopadech nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na realizaci projektů občanských sdružení zveřejnil na svých stránkách Evropský sociální fond v ČR.

Příjemci v OP LZZ - občanská sdružení, která se nerozhodnou transformovat do jiné právní formy (viz dále), budou podle nového občanského zákoníku považovány za spolky. V tomto případě nedochází ke změně osoby příjemce dotace a příjemce bude povinen informovat poskytovatele pouze o případné změně svého názvu.

Co se týče přeměny občanských sdružení na nové typy právnických osob tj. na ústav či sociální družstvo (včetně předpokládané přeměny na obecně prospěšnou společnost), pak tato přeměna není považována z hlediska pravidel OP LZZ za podstatnou změnu. Příjemce tedy v souladu s požadavky MFTK nepodává žádost o vydání změnového rozhodnutí, ale pouze informuje poskytovatele o provedení této přeměny. Předchozí věta platí i pro přeměnu právní formy o.s. podle zákona č. 68/2013 Sb.

Více informací včetně příloh na webu ESF v ČR.

Klíčová slova: