Investujeme v sociálních službách 2024

Kraj Vysočina přijímá žádosti o dotaci do 16. srpna 2024.

Zaměření výzvy:

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajištění dostupnosti registrovaných sociálních služeb a zlepšení jejich prostorových podmínek nebo vybavení s cílem zkvalitnění poskytování těchto služeb pro co nejširší skupinu občanů Kraje Vysočina. Podmínkou je, že prostory a vybavení jsou nezbytné pro poskytování sociálních služeb.

Podprogram A: Modernizace a rozšíření vozového parku

 • pořízení nových nebo starších motorových vozidel (včetně technického zhodnocení pořizovaného či stávajícího vozidla) v zařízeních poskytujících registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina 
  a financované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje, nezbytných pro poskytování základních činností služby podle jejího druhu a formy; pořízený majetek může současně sloužit i pro poskytování fakultativních činností služby a pro realizaci souvisejících činností zajišťovaných v sociální oblasti.

 

Podprogram B: Modernizace objektů a jejich vybavení

 • stavební úpravy prostor, ve kterých poskytovatelé provozují registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina 
  a spolufinancované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje;
 • pořízení vybavení nebo úpravy vybavení kromě vozového parku v zařízeních poskytujících registrované sociální služby zahrnuté ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina a financované z rozpočtu kraje nebo z individuálního projektu kraje.

Oprávnění žadatelé: 

 • Obce na území Kraje Vysočina
 • Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti
 • Církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v sociální oblasti
 • Právnické osoby podnikající ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící v sociální oblasti
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v sociální oblasti

Další informace na stránkách Kraje Vysočina.

Klíčová slova: