Informace Akreditační komise MPSV

21.01.2012 11:09

Změny se týkají rozšíření cílových skupin, platby za přijetí žádosti o akreditaci, rozsahu vzdělávacího programu a e-learningu.

Rozšíření cílových skupin

Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona“), přinesla MPSV pravomoc rozhodovat o akreditaci vzdělávacích programů pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky zaměstnanců, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost a programů pro odbornou podporu fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.

Vzdělávací programy akreditované MPSV před platností novely zákona nelze pouhým rozšířením cílových skupin „reakreditovat“. V případě rozšíření cílových skupin u dříve akreditovaných programů je nutné předložení nové žádosti o akreditaci.

Platba za přijetí žádosti o akreditaci

Ke každé žádosti o akreditaci (žádost o akreditaci vzdělávacího zařízení a žádost o akreditaci vzdělávacího programu jsou považovány za dvě samostatné žádosti) musí být současně připojen doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1000,- Kč (kopie výpisu z účtu žadatele). Pro platbu správních poplatků je určen převod z bankovního účtu žadatele na bankovní účet číslo 3711-2229001/0710. Jako variabilní symbol uveďte IČO Vaší organizace s předčíslím 99 (tj. ve tvaru 99xxxxxxxx). Platba správního poplatku kolkem nebude přijata.

Rozsah vzdělávacího programu

Rozsah časové dotace uvedený v rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoven jako minimální. Vzdělávací programy mohou být realizovány i ve větším rozsahu, tj. ve vyšší časové dotaci, než je uvedeno na rozhodnutí o akreditaci. Možnost rozšíření časové dotace se týká rozsahu tématických celků a praxe, uvedených v obsahu příslušného vzdělávacího programu. Obsah vzdělávacího programu, uvedený v žádosti o akreditaci, je závazný. Není přípustné tématické celky zaměňovat nebo obsah programu rozšiřovat o nová témata. Akreditovaný vzdělávací program nemůže být realizován v rozsahu nižším, než je rozsah uvedený v rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu. Nepřiměřené (až několikanásobné) navýšení akreditovaného vzdělávacího programu není přípustné.

E-learning

E-learning, jako samostatná forma vzdělávání, nebude pro oblast sociálních služeb akreditován. Akreditační komise MPSV doporučuje využití e-learningu pouze jako doplňkové metody v rámci kombinované formy vzdělávání. V kombinaci e-learningu s prezenční formou vzdělávání doporučuje AK poměr 1:1, tj. prezenční forma vzdělávání musí mít rozsah minimálně polovinu časové dotace. Kvalitní organizační i technické zabezpečení by mělo zajistit využití pravidel vzdělávání dospělých, transparentnost využití e-learningu účastníky vzdělávání, zpětnou vazbu formou průběžných otázek, možnost konzultace nebo diskusních fór a kontrolu vzdělávacího procesu. E-learnig je možné využít jen jako metodu předávání vědomostí, nikoliv jako metodu získávání praktických dovedností. Závěrečné testy a zkoušky mohou být realizovány jen prezenční formou. Každý vzdělávací program musí obsahovat studijní materiály v elektronické i tištěné podobě a další odborné texty a pracovní listy.

Klíčová slova: