Grantové řízení v oblasti zdravotnictví

Hlavní město Praha vyhlásilo programy podpory v pěti oblastech, žádosti je možné podávat do 10. října 2019.

Oblasti podpory :

Opatření č. I: Podpora zdravotní péče a služeb

 • komunitní ošetřovatelství, domácí zdravotní péče, včetně paliativního přístupu
 • následná lůžková péče včetně obecné paliativní péče
 • komunitní rehabilitační péče pro osoby s těžkým zdravotním postižením
 • krizová a komunitní psychiatrická péče
 • poskytování zdravotní péče zdravotnickými pracovníky u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb s důrazem na paliativní přístup, rehabilitaci a péči o osoby s demencí

Opatření č. II: Podpora doplňujících služeb pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné

Účelem je podpora aktivit nestátních neziskových organizací směřujících ke zvýšení kvality života a k možnosti integrace prostřednictvím fyzické aktivity, vzdělávání a svépomocných podpůrných činností, podpora rodin osob dlouhodobě nemocných nebo s postižením, edukace a podpora informovanosti k zajištění rovných příležitostí a podmínek při čerpání zdravotních a zdravotně-sociálních služeb a pro vyšší účinnost zdravotní péče, a to:

 • pravidelné rehabilitační a rekondiční aktivity
 • poskytování hipoterapie
 • komplexní rehabilitace osob po cévních mozkových příhodách a poškození mozku zajišťovaná ve vlastním sociálním prostředí zdravotnickými pracovníky
 • rekondiční a edukační pobyty
 • edukace, informovanost a podpora osob s postižením, jejich rodin a osob blízkých

Opatření č. III: Podpora zdraví

Účelem je podpora aktivit v oblasti primární, sekundární prevence a časné rehabilitace, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, podpora programů informovanosti a motivace zaměřených na vybrané cílové skupiny, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví,podpora destigmatizace, a to:

 1. zdravý start do života – podpora zdravého rozvoje dětí
 2. zdraví mladých – projekty vedoucí ke zdravému životnímu stylu dětí a mládeže, zejména
 3. prevence nadváhy a obezity
 4. zdravé stárnutí – podpora aktivního života seniorů a osob 50+
 5. prevence vzniku civilizačních onemocnění
 6. prevencerizikinfekčníchchorob
 7. zlepšení duševního zdraví

Opatření č. IV: Podpora paliativní péče

Účelem je podpora poskytování komplexní péče formou lůžkovou nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a to:

 • lůžková paliativní péče, hospic
 • domácí paliativní péče, mobilní hospic

Opatření č. V: Podpora rozvoje zdravotně-sociální péče

Účelem je podpora celostního pohledu, lepší provázání zdravotní a sociální péče s důrazem na individuální potřeby člověka a rozvoj aktivit ve vnitřně provázané oblasti zdravotní a sociální, a to:

 • rozvoj multidisciplinárních týmů - služby poskytované zdravotnickými pracovníky v rámci mezioborové spolupráce nehrazené z prostředků zdravotního pojištění
 • rozvoj spolupráce poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb (zejména rozvoj tzv. meziagenturní spolupráce)
 • rozvoj koordinovaného přístupu k poskytování dlouhodobé péče (zejména podpora případové práce, případových konferencí)

Všechny předložené žádosti musí mít potvrzení o převzetí lékařské odborné garance projektu.

Oprávnění žadatelé:

 • spolky, nadace či nadační fondy a ústavy
 • církve a náboženské společnosti
 • obecně prospěšné společnosti
 • další právnické osoby a fyzické osoby, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb (registraci) nebo sociálních služeb 

Více informací na stránkách programu. 

Klíčová slova: 

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.