Grantové programy hl. města Prahy

26.02.2012 11:12

Byly vyhlášeny programy na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy a na podporu odborného sociálního poradenství. Uzávěrka je 14. března 2012.

J1. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města prahy (mimo sociálních služeb pro osoby bez přístřeší)

Pro jednotlivé druhy sociálních služeb určené pro osoby bez přístřeší bude vyhlášen samostatný grantový program.

Služby sociální péče:

 • Osobní asistence
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Podpora samostatného bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence:

 • Azylové domy
 • Raná péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace
 • Telefonická krizová pomoc
 • Krizová pomoc
 • Domy na půl cesty
 • Tlumočnické služby
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Služby následné péče

Program J1. je určen zejména na spolufinancování sociálních služeb, které jsou zároveň financovány z MPSV a tyto služby jsou součástí komunitních plánů sociálních služeb jednotlivých MČ a střednědobého plánu sociálních služeb HMP.

Program J1. je určen pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012 (podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

J3. Program - Podpora odborného sociálního poradenství

V rámci pravidel a podmínek bude v rámci tohoto programu podpořeno odborné sociální poradenství zaměřené na cílové skupiny:

 • imigranti a azylanti
 • osoby v krizi
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • osoby se specifickým druhem postižení: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s poruchou autistického spektra, osoby s Alzheimerovou chorobou, epileptici, osoby s tělesným postižením)

Program J3. je určen pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012 (podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Zdroj: Portál hl. m. Prahy

Klíčová slova: