Expertní komise pro otázky vzdělávání

16.12.2012 20:12

Vznikla pod hlavičkou Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).

Komise, které předsedá Mgr. Tamara Kováčová a jejímiž členy jsou odborníci na problematiku vzdělávání, se zabývá především oblastí dodržování české (popř. také nadnárodní) legislativy vztahující se ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením. K dílčím cílům pak patří např.
 
     prosazování vytvoření prováděcích předpisů (ve vztahu k Zákonu 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.),
     zapojení do revize zákona o pedagogických pracovnících (s ohledem na jazykové kompetence, postavení tlumočníků ve vzdělávání),
     zapojení do plánování a vytváření strategií vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením,
     usilování o revizi stávajících podmínek při výběrových řízení na tvorbu učebnic pro žáky se sluchovým postižením,
     uzpůsobení podmínek pro plošném testování žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a závěrečných ročníků středních škol pro žáky a studenty se sluchovým postižením,
     návrhy optimalizace pregraduální přípravy budoucích pedagogů žáků se sluchovým postižením,
     spolupráce s Českou školní inspekcí při optimalizaci inspekční činnosti ve školách vzdělávajících žáky se sluchovým postižením,
     realizace kroků vedoucích k vymezení úrovní českého znakového jazyka jako cizího jazyka podle Společného Evropského referenčního rámce pro jazyky,
     revize a optimalizace sběru statistických dat a průběhů výzkumných šetření týkajících se vzdělávání dětí, žáků, studentů a osob se sluchovým postižením,
     aktivní zapojení do diskuze k projektům a dokumentům, které zasahují (také) do oblasti vzdělávání osob se sluchovým postižením.
 
Jak je zřejmé z výše uvedených bodů, Expertní komise pro otázky vzdělávání bude v mnoha bodech spolupracovat také s dalšími komisemi, zřízenými pod ASNEP. Stejně jako ostatní komise je také otevřena směrem k odborné i laické veřejnosti, kterou představují profesionálové pro oblast vzdělávání, ale jistě třeba i rodiče žáků či studentů se sluchovým postižením. Právě propojení těchto skupin a jejich zájmů na celonárodní úrovni je jedním z hlavních důvodů jejího založení.  Více informací najdete na webových stránkách ASNEP - http://www.asnep.cz/ekov/. Kontaktovat komisi je možné na e-mailu ekov.asnep@gmail.com.
Alexandr Zvonek
 
Klíčová slova: