Evropská komise: neodůvodněné odmítnutí letecké přepravy je pro postižené osoby stále problém

19.06.2012 10:40

Mnoho osob se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí se při cestování letadlem stále setkává s problémem neodůvodněného odmítnutí přepravy a s dalšími nespravedlivými požadavky. Jelikož se v letošním roce chystají tisíce paralympiků a diváků se zdravotním postižením na olympijské hry do Londýna, vydala Komise pokyny, kterými objasňuje jejich práva v letecké dopravě.

Místopředseda Komise Siim Kallas odpovědný za dopravu uvedl: „Vypořádat se se svým postižením v běžném životě je už samo o sobě značně náročné. Proč by se těmto osobám měla při létání situace ještě ztěžovat?“

Předseda Evropského fóra zdravotně postižených Yannis Vardakastanis prohlásil: „Kvalitní pomoc je pro osoby s postižením velmi důležitá a těmito výkladovými pokyny je dobře řešena. Evropská komise zvolila vyvážený přístup, kterým jsou zájmy cestujících se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí přiměřeně chráněny.“

Zmíněné pokyny se týkají cestujících na všech letištích v EU a provozu leteckých přepravců z EU kdekoli na světě. Platí rovněž pro přepravce, kteří nejsou z EU, ale provozují lety v Evropě nebo odlétají z evropských letišť.

Cílem je vyjasnit existující pravidla EU o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace cestujících leteckou dopravou (nařízení ES č. 1107/2006). Pravidla řeší problémy s přístupem k letecké přepravě bez diskriminace ve 22 oblastech.

Hlavní řešené oblasti zahrnují:

1. Předběžné oznámení: Pokyny upozorňují na význam předběžného oznámení. Aby poskytovatel služeb (letiště nebo letecká společnost) mohl zajistit potřebnou pomoc, je nutné, aby postižená osoba nebo osoba se sníženou pohyblivostí oznámila své potřeby nejméně 48 hodin před zveřejněným časem odletu.

2. Neodůvodněné odmítnutí přepravy: Cestující si stěžují na opakované problémy s odmítnutím přepravy a nejednotné požadavky na lékařská osvědčení a povinný doprovod.

  •     Lékařská osvědčení: Pokyny objasňují, že lékařské osvědčení by se běžně nemělo vyžadovat u osob s neměnným zdravotním stavem, např. u osob nevidomých nebo upoutaných na invalidní vozík.
  •     Doprovázející osoby: Podle pokynů se u soběstačných osob nemá běžně vyžadovat doprovod další osobou, s výjimkou případů, kdy existují zvláštní bezpečnostní požadavky, o nichž má být zdravotně postižená osoba uvědoměna.

3. Problémy s lékařským vybavením a vybavením pro mobilitu:

  •     Vybavení pro mobilitu: Pokyny zdůrazňují, že osoby s postižením nebo se sníženou pohyblivostí mají povolenu přepravu dvou kusů vybavení pro mobilitu zdarma. Cestující s elektrickým invalidním vozíkem musí leteckého přepravce informovat nejméně 48 hodin předem. Dále se v pokynech uvádí, že vodicí a asistenční psi s osvědčením cestují na palubě, jsou-li předem nahlášeni. Sportovní vybavení, které není vybavením pro mobilitu, podléhá stejně jako u ostatních cestujících obecným pravidlům leteckého přepravce pro zavazadla.
  •     Kyslík na palubě: Cestující, kteří musí cestovat vybaveni kyslíkem, musí tuto skutečnost oznámit předem. Pokyny objasňují, že je na letecké společnosti, zda si cestující mohou přinést vlastní kyslíkové zařízení, a po leteckých společnostech se nepožaduje, aby kyslík povinně poskytovaly. Příslušnou informaci však musí letecká společnost jasně uvést.

Místopředseda Siim Kallas k novým pokynům dále uvedl: „Postiženým osobám bych doporučil, pokud chtějí mít cestování snazší, aby předem letišti a letecké společnosti oznámily, že se chystají využít jejich služeb.

A leteckým přepravcům a provozovatelům letišť bych vzkázal toto: Osoby s postižením a omezenou pohyblivostí budou obvykle potřebovat vaši pomoc. Tyto pokyny vám při jejím zajištění mají být oporou.“

Souvislosti

Přestože existují předpisy EU o právech cestujících, setkávají se osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu při cestování letadlem s různými problémy. Poskytované služby v Evropě jsou nedostatečné a liší se úroveň jejich kvality, velmi často dochází k neodůvodněnému odmítnutí nebo omezení rezervací či nástupu na palubu založenému na nejasných bezpečnostních důvodech, existují rozpory v přístupu k cestujícím, kteří potřebují na palubě lékařský kyslík, cestující mají jen omezené povědomí o svých právech, oznámení před cestou o potřebě pomoci podává málo osob (přibližně 40 %) a přitom má tato informace pro poskytovatele služeb zásadní význam, aby mohli požadovanou pomoc připravit, příslušné subjekty členských států uplatňují existující nařízení nejednotně a vyřizování stížností není dostatečně efektivní.

Pokyny jsou založeny na podrobném posouzení stávajícího nařízení o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě* (nařízení ES č. 1107/2006).

Pokyny byly důkladně projednány se všemi zainteresovanými stranami: orgány členských států, leteckým odvětvím (organizacemi leteckých přepravců a letišť) a sdruženími spotřebitelů a uživatelů, zejména sdruženími zastupujícími osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí.

Pokyny uvedeným osobám pomohou usnadnit cestování leteckou dopravou a zároveň přispějí i k lepšímu uplatňování nařízení ze strany leteckých společností a letišť. Budou rovněž pomůckou pro orgány členských států při prosazování nařízení a přinesou zlepšení podmínek v době, kdy se v souvislosti s paralympiádou očekává zvýšená míra cestování osob s postižením a sníženou pohyblivostí.

Další informace viz MEMO/12/422.

Zdroj: Evropská komise

Klíčová slova: