Dotace Zlínského kraje

Žádosti v rámci Programu na podporu sociálně zdravotních aktivit 2023 je možné podávat do 13. února 2023.

Zaměření programu:

Cílem Programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod.

Dotační tituly:

Dotační titul 1: Senioři a osoby se zdravotním postižením 

 • Pravidelné edukativní programy 
 • Edukativní programy pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením 
 • Tematická setkání (sdílení) s odborným konzultantem určená pro osoby pečující o seniory a o osoby se zdravotním postižením 
 • Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení 
 • Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob 
 • Pravidelné programy canisterapie 
 • Pravidelné programy hipoterapie 
 • Pobytový program zaměřený na hipoterapii 

Dotační titul 2: Rodiny 

 • Pravidelně se opakující aktivita téhož charakteru mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost (nevztahuje se na plavání rodičů s dětmi nebo dětí) 
 • Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost 
 • Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra přístupná široké veřejnosti, zaměřená na posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnost 
 • Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství 

Dotační titul 3: Dárci krve 

 • Ocenění bezplatných dárců krve 

Dotační titul 4: Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb 

 • Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Oprávnění žadatelé:

 • Právnické osoby aktivně působící v oblasti sociální, zdravotní nebo prorodinné, mimo právnické osoby zřizované nebo zakládané Zlínským krajem. Název právnické osoby musí být shodný s aktuálními zakladatelskými dokumenty i s údaji uvedenými ve veřejných registrech 
 • Fyzické osoby podnikající působící v oblasti sociální, zdravotní nebo prorodinné
 • Fyzické osoby

Další informace na stránkách Zlínského kraje. 

Klíčová slova: