Dotace poskytovatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji

Žádosti o spolufinancování neinvestičních nákladů na rok 2022 je možné podávat do 31. října 2021.

1. Dotace bude příjemci poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s jeho plněním závazku veřejné služby (dále jen “dotace“). Dotace bude poskytnuta jako neinvestiční.

2. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby vrozsahu základních činností na území kraje (dále jen “Pověření“). Výčet a charakteristiky základních činností jsou uvedené v zákoně o sociálních službách a rozsah úkonů je stanovený ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dotace se neposkytuje na tyto účely:

a)  zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách),

b)  úhradu nákladů na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách, tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

Další informace na stránkách Jihočeského kraje.  

Klíčová slova: