Dotace Moravskoslezského kraje

Program na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 11. ledna 2023.

Zaměření výzvy: 

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. Hlavním smyslem multidisciplinární terénní spolupráce je prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných osob s duševním onemocněním do běžné komunity, a to podporou poskytování služby v přirozeném prostředí klienta/pacienta.

Oprávnění žadatelé:

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považováni poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a / nebo poskytovatelé sociálních služeb. Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Další informace na stránkách Moravskoslezského kraje.

Klíčová slova: