Dotace Moravskoslezského kraje

Program Realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023 se šesti podprogramy má lhůtu pro podání žádosti od 15.11. do 22. listopadu 2022.

Důvodem realizace vyhlášeného dotačního programu je finanční podpora projektů, které podporují vyrovnávání příležitostí lidí se zdravotním postižením a jsou v souladu se specifickými aktivitami Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Podprogramy: 

KPVP 1/20 Podpora aktivit zaměřených na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí

 • aktivity rané péče v Moravskoslezském kraji, které jsou vykonávány nad rámec základních činností sociální služby, např. terapeutické a podpůrné aktivity, včetně podpory aktivit zaměřených na zvyšování informovanosti o možnostech této služby směrem k odborné i laické veřejnosti.
 • aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti pro laickou či odbornou veřejnost (např. osvětové aktivity, meziresortní pracovní konference, workshopy),
 • aktivity zaměřené na setkávání rodičovských skupin s odbornou podporou, individuální odbornou podporou pro rodinu,
 • aktivity zaměřené na pořádání specializovaných pobytových nebo příměstských táborů s odborným programem, přičemž celkový počet realizovaných dnů bude činit minimálně 3 dny, v případně příměstského tábora v rozsahu minimálně 8 hodin za den,
  přičemž aktivity uvedené v bodech 2. - 4. jsou určeny pro cílové skupiny:
  • osoby se vzácným onemocněním - např. s cystickou fibrózou, Angelmanovým syndromem, mukopolysacharidózou aj. (doporučený seznam viz www.orphanet.cz),
  • osoby s hluchoslepotou,
  • osoby s poruchou autistického spektra,
  • osoby s těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením.

uvedené aktivity jsou určeny pro cílové skupiny:

 • mohou být realizovány i v kombinaci s osobami s jiným zdravotním postižením než výše specifikované cílové skupiny. Finanční prostředky dotačního programu musí ale být použity pouze ve prospěch uvedených cílových skupin.
 • mohou být realizovány i mimo území Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky dotačního programu musí ale být použity pouze ve prospěch uvedených cílových skupin z Moravskoslezského kraje.
 • mohou být realizovány na území Moravskoslezského kraje i pro osoby se zdravotním postižením z jiných krajů. Finanční prostředky dotačního programu musí ale být použity pouze ve prospěch uvedených cílových skupin z Moravskoslezského kraje.
 • mezi náklady spojené s uvedenými cílovými skupinami mohou mimo jiné patřit i náklady na ubytování a občerstvení osob doprovázejících a zajišťujících odborný program (rodinný příslušník, asistent, terapeut, psycholog atd.).

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč

KPVP 2/20 Podpora aktivit vedoucích k podpoře a destigmatizaci osob s duševním onemocněním

 1. aktivity osvětového charakteru (workshopy, výstavy, kreativní dílny, besedy apod.), zaměřené na:
  • ochranu práv osob se zdravotním postižením v oblasti prevence diskriminace, prevence násilí páchaného na osobách se zdravotním postižením,
  • destigmatizaci osob s duševním onemocněním
 2. aktivity zaměřené na zvýšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb za účelem podpory osob se zdravotním postižením (např. mezirezortní workshopy a kulaté stoly, aktivity nastavující systémový způsob spolupráce).
 3. činnosti peer konzultantů vedoucí k podpoře a destigmatizaci osob se zdravotním postižením, a to nad rámec základních činností sociální služby (např. při realizaci osvětových, skupinových, sportovních aktivit).

Minimální výše poskytnuté dotace: 30 000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč

KPVP 3/23 Podpora aktivit pro pečující v domácím prostředí

Podpořeny budou aktivity zaměřené na:

 1. zvyšování informovanosti a vzdělávání pečujících osob v oblasti péče o osobu blízkou – vzdělávací kurzy, semináře, individuální proškolování osob v domácím prostředí, a to se zaměřením na oblasti: fyzická péče o osobu blízkou (hygiena na lůžku, polohování, podávání stravy), komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, bazální stimulace, prevence syndromu vyhoření, zaměření na duševní hygienu pečujících apod.
 2. vznik, rozvoj svépomocných skupin pro pečující osoby, a v rámci jejich činností podpora aktivit, které povedou ke zkvalitnění života pečujících osob.mci registrované sociální služby, ani fakultativní činnosti tohoto charakteru v rámci poskytování sociální služby.

Minimální výše poskytnuté dotace 30 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace 100 000 Kč

KPVP 4/23 Podpora specializované dopravy

Jedná se o podporu vzniku, rozvoje a provozu specializované dopravy pomáhající lidem s dočasným či trvalým zdravotním postižením v jejich mobilitě. Jde o tzv. "dopravu na zavolání" neboli "dopravu od dveří ke dveřím". Podpora bude zaměřena na aktivity, které reagují na aktuální potřebu občana se zdravotním postižením prostřednictvím individuální podpory v oblasti přepravy.

Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč

KPVP 5/23 Podpora aktivit vedoucích k zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podpořeny budou:

 1. aktivity zaměřené na tranzitní programy, tedy soubor služeb, který usnadní žákům/studentům se zdravotním postižením přechod ze školy do zaměstnání, dále náklady na pracovníka, pracovního asistenta nebo peer mentora v souvislosti s výše uvedenými aktivitami
 2. aktivity vedoucí k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce, které jsou realizovány podle základních principů podporovaného zaměstnávání, stanovených Českou unií pro podporované zaměstnávání.

Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 200 000 Kč

KPVP 6/23 Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením

zakoupení strojů, technologického zařízení, dalších pracovních prostředků nebo jiného vybavení pracoviště, včetně souvisejících stavebních úprav, díky čemuž dojde ke vzniku, rozšíření nebo udržení výrobního programu nebo služby zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, dále mzdové náklady pracovníků se zdravotním postižením a mzdové náklady na pracovníka, nebo peer mentora asistujícího osobě se zdravotním postižením v souvislosti s výše uvedenými aktivitami. Dále budou uhrazeny náklady na školení, které bezprostředně souvisí s výše uvedenými aktivitami, např. školení asistentů, zaškolení pracovníka v novém výrobním programu apod.

Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Oprávnění žadatelé o dotaci jsou uvedeni u jednotlivých dotačních titulů dotačního programu. Své projekty mohou přihlásit subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením nejméně jeden rok ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Další informace na stránkách Moravskoslezského kraje.

 

Klíčová slova: