Dotace Moravskoslezského kraje

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb má uzávwěrku přijímání žádostí 20. ledna 2022.

Dotační tituly:

KSS 1/21 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 • pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů, rozšíření dveří a zárubní), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb,
 • pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.),
 • pořízení klimatizace s primárním účelem zvýšení kvality služby,
 • rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby,
 • vybavení provozních částí pobytových služeb sociální péče poskytovaných dle § 44, § 47, § 48, § 49 a § 50 (vybavení prádelny či kuchyně).

Minimální výše poskytnuté dotace na projekty: 100 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na projekty: 1 000 000 Kč

KSS 2/20 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup PC, kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, evakuačních podložek, přenosných van, pořízení a instalace zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.),
 • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok - nákup softwaru, který má přímou souvislost s poskytováním sociálních služeb,
 • nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem) a dalších kompenzačních pomůcek,
 • pořízení zástěn zajišťujících intimitu uživatelů,
 • pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
 • opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

Minimální výše poskytnuté dotace na projekty: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace na projekty: 300 000 Kč

KSS 3/20 Vybudování místnosti pro zemřelé

 • zřízení a vybavení místnosti pro zemřelé v pobytových sociálních službách poskytovaných dle § 47, § 48, § 49 a § 50 zákona o sociálních službách tak, aby služby naplňovaly požadavky zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).

Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč

KSS 4/20 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla

 • pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla - osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (6 – 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované sociální služby,
 • úpravu motorového vozidla tak, aby bylo možno přepravovat osoby se zdravotním postižením; vozidlo musí sloužit pro přepravu klientů dané sociální služby.

Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč
Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč

Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla: 500.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600.000 Kč.
Minimální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 41.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 150.000 Kč.

KSS 5/22 Podpora odborného vzdělávání a rozvoje týmů (pracovníků) poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se specifickými potřebami (osoby s PAS, duálními diagnózami, kombinovanými postiženími, vzácnými onemocněními, s atypickými projevy chování

Podpora bude zaměřena na:

 1. zajištění specializovaného vzdělávání a odborných konzultací, které vyplývají z individuálních potřeb pracovníků (včetně managementu) a souvisejí s výkonem poskytování sociálních služeb,
 2. zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka.

Minimální výše poskytnuté dotace: 30.000 Kč.
Maximální výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.

Další informace na stránkách Moravskoslezského kraje.

 

Klíčová slova: