Dotace Ministerstva kultury

Termín pro podávání žádostí v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora projektů spolků a pobočných spolků (včetně zvláštních organizací pro zastoupení zájmů ČR v mezinárodních nevládních organizacích) podporujících kulturní aktivity v oblasti ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií je 12. října 2022.

Věcné zaměření - tematické okruhy

 

1)             Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně aktivit určených na podporu hendikepovaných: např. vytváření vzdělávacích programů, virtuálních výstav a haptických expozic, vydávání speciálních průvodců a publikací určených sluchově a zrakově postiženým

2)             Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem

3)             Dokumentace historie spolkového života s vazbou k regionu: vytváření tematických expozic, vydávání tematických tiskovin, restaurování hmotných dokladů místního spolkového života apod.

4)             Zajišťování důstojného průběhu slavnostních shromáždění, pietních aktů a akcí pořádaných v souvislosti s historickými událostmi a ve spolupráci s paměťovými institucemi

Více informací na webu Ministerstva kultury.

 

 

 

Klíčová slova: