Dotace Jihočeského kraje

Žádosti o podporu služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2025 lze podávat do 31. října 2024.

Zaměření programu:

Dotační program je nastaven v souladu s koncepčními dokumenty Jihočeského kraje s cílem zlepšení podmínek pro rodiny, občany se zdravotním postižením a seniory na podporu jejich sociální integrace.

Podporovaná opatření:

Opatření 1
Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory

Opatření 2
Podpora dobrovolnictví

Opatření 3
Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje

Oprávnění žadatelé:

  • organizace zřizované obcemi,
  • nestátní neziskové organizace působící na území Jihočeského kraje,
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
  • prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, působící na území
  • Jihočeského kraje,
  • církevní právnické osoby,
  • veřejné vysoké školy,
  • fyzické osoby a právnické osoby působící na území Jihočeského kraje.

Více informací na stránkách Jihočeského kraje.

Klíčová slova: