Dotace Jihočeského kraje

Program na podporu sociálních služeb pro rok 2023 má uzávěrku pro podání žádosti 10. července 2023.

V rámci programu jsou vyhlašována 4 opatření:

Opatření č. 1: Podpora spolufinancování sociálních služeb s celostátním či nadregionálním charakterem

Jedná se o podporu sociálních služeb, které mají celostátní nebo nadregionální charakter a jsou poskytovány na území Jihočeského kraje v rozsahu dle vydaného Pověření MPSV.

Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK

Jedná se o podporu sociálních služeb poskytovaných na území Jihočeského kraje zařazených do Sítě JčK v rozsahu dle vydaného Pověření JčK.

Sociální služby, které jsou v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 financované prostřednictvím projektu “Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, Investiční priorita 2.1. Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti, mohou být v rámci Krajského dotačního programu podpořeny pouze pro období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

Opatření č. 3: Podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb

Jedná se o podporu kapacit, které nemají poskytovatelé sociálních služeb zařazené do Sítě JčK, přičemž u sociálních služeb poskytovaných ambulantní nebo terénní formou musí být tyto kapacity nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci uvedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Opatření č. 4: Podpora pořízení vybavení sociálních služeb zařazených do Sítě JčK

Jedná se o podporu zkvalitnění a zlepšení dostupnosti vybraných sociálních služeb sterénní formou poskytování:

  • odlehčovací služby (§ 44 zákona o sociálních službách),
  • raná péče (§ 54 zákona o sociálních službách),
  • krizová pomoc (§ 60 zákona o sociálních službách),
  • intervenční centrum (§ 60a zákona o sociálních službách),
  • sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona o sociálních službách), a to prostřednictvím investiční dotace na pořízení automobilů.

Více informací na stránkách Jihočeského kraje.

Klíčová slova: