Cena Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

15.10.2013 2:34

Ministr práce a sociálních věcí František Koníček ocenil jednotlivce i organizace, snažící se zvýšit povědomí a informovanost o postavení seniorů ve společnosti.

V Gobelínovém sále Hrzánského paláce v Praze jim předal Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Hlavním cílem aktivit na podporu seniorů je pomoci zlepšit kvalitu jejich života. O vůbec první ročník soutěže byl velký zájem, na který bude možné v budoucnosti navázat.

„Váš zájem o zlepšení kvality života seniorů je velmi cenný. Je zřejmé, že všichni účastníci soutěže, a to i ti, kteří zde nejsou, považují za potřebné hovořit o stáří a předávat informace o tom, jak je možno aktivně stáří prožívat a jak důležité je být i příkladem pro současnou mladou generaci,“ vyzdvihl hosty slavnostního vyhlášení ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

 

Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií a porota vybírala z více než sedmdesátky příspěvků. Řadu z nich si mohli návštěvníci akce prohlédnout přímo na místě. V kategorii audiovizuální ocenila porota například Statutární město Olomouc za dokument „Senioři mezi námi“, na dobu letních festivalů dal vzpomenout příspěvek „Senioři na Rock for People 2013“, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové.  Ve fotografické kategorii zaujala série snímků Tamara Tošnerové „Jak si vychutnat seniorská léta“, v kategorii tiskové třeba „Život v Oldřiši očima Marie Magdalény Trojákové“ od Reginy Valentíkové ze Šternberka. V kategorii rozhlasové cena nebyla udělena. Místo toho byla udělena Cena poroty, kterou DpS Podbořany za příspěvek „Kde domov můj“. Přehled všech oceněných a také porotců naleznete na webových stránkách ministerstva.

Všichni účastníci akce se shodli, že více než vítězství v soutěži, je důležitější možnost prezentovat různé podoby a aspekty života seniorů a tuto oblast zviditelnit v očích veřejnosti. V neposlední řadě je to také šance setkávat se, nejen při podobných slavnostních příležitostech, s podobně naladěnými lidmi, kterým není život našich seniorů lhostejný. Velké poděkování za účast a krásné příspěvky patří všem, kteří se soutěže zúčastnili.

„Uvědomujeme si nutnost více hovořit o problémech seniorů. A tato soutěž je přesně tím pozitivním příkladem, který může přitáhnout pozornost veřejnosti, ukázat jak je důležité podpořit mezigenerační dialog a solidaritu ve společnosti. Otázka života seniorů, není totiž jen věcí jich samotných, nebo státu, ale i rodin a celé společnosti,“ dodal náměstek ministra pro Evropskou unii, mezinárodní spolupráci, sociální začleňování a rovné příležitosti Jan Dobeš.

MPSV a Rada vlády pro seniory a stárnutí populace usiluje o vytvoření co nejlepších podmínek pro zdravé, aktivní a důstojné stárnutí. Prosazuje nejen aktivní zapojení starších osob do ekonomického a sociálního života seniorů, ale snaží se chránit i jejich lidská práva.

Klíčová slova: