Čas pro dobrou věc

17.06.2012 16:23

Rovná stovka středočeských zaměstnanců Skupiny ČEZ věnovala pracovní den neziskovým organizacím. Seniorům, autistickým nebo jinak zdravotně znevýhodněným lidem například upravili zahradu, umyli okna a pomohli s úklidem.

Kdo si najde „Čas pro dobrou věc,“ může jeden pracovní den v roce darovat potřebným. Skupina ČEZ tuto možnost zaměstnancům nabízí již pátý rok. Tentokrát se dobrovolníci vypravili do deseti neziskových organizací v Praze a středních Čechách.
 
Šestnáct analytiků a manažerů obnovilo zarostlý plot zahrady Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. „Dobrovolníci odvedli fyzicky náročnou práci, na kterou bychom nestačily. Myslím, že zítra jejich tělo pocítí, jak se nadřeli. Snad si s únavou odnesli i dobrý pocit, že nám pomohli,“ poznamenala sestra Alžběta.
 
Desetičlenná parta pomohla Centru výcviku psů Helppes v Praze 5 připravit Mistrovství ČR asistenčních a vodicích psů. „Natírali jsme šatní skříňky a trenažér. Zaujalo mě, že mimo psů tu cvičí i vodicího koně,“ podotkla Vladana Krupová z útvaru nákup.
 
Tři dobrovolnice zpestřily den handicapovaným klientům Dílen tvořivosti, společně vyráběli květiny z látky, brože a záložky do knížek. Další trojka se pustila do jarního úklidu pokojů ve stacionáři Vyšší Hrádek.
 
Pro sdružení Zajíček na koni, Autistik a Koniklec Suchomasty pracovalo dvacet jedna dobrovolníků, mimo jiné umyli okna, otloukli omítky ve stáji a z půdy vyklidili slámu. Do práce se zapojili i klienti, v Suchomastech například odváželi kolečka s posekanou trávou. „Spřátelil jsem se hlavně s Milanem, řekl mi, že je tu moc spokojený a že má dva bratry a sestru, kteří ho často navštěvují,“ shrnul svůj zážitek technik Jiří Komárek.
 
 
Centrum služeb Hvozdy navštívilo patnáct energetiků. Veronika Hoppová sem zamířila již po čtvrté: „Hrabali jsme listí, sekali zahradu a uklízeli. S klienty jsme si povídali, jedna holčina s námi umývala okna, jiní pomáhali na zahradě.
 
Devatenáct pomocníků odstraňovalo suť a čistilo cihly v pivovaru Lobeč. Třináct dobrovolníků klestilo náletové dřeviny v Prokopském údolí.
 
 
Informace o veřejně prospěšných organizacích:
 
Autistik, o. s. - občanské sdružení vytváří podmínky pro snazší integraci lidí trpících autismem do společnosti. Pořádá rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi a pravidelné výstavy výtvarných prací autistů. Zajišťuje překlady knih a přednášky světových odborníků.
 
Koniklec Suchomasty - zařízení pečuje o zdravotně postižené. Uživatelé jeho služeb bydlí na zámku v Suchomastech, v chráněném bydlení v Litni a v Berouně. Ve spolupráci s Obecním úřadem Suchomasty vykonávají obecně prospěšné práce v obci a okolí. Zařízení umožňuje začlenění klientů do pracovního procesu.
 
Dílny tvořivosti, o.s. - občanské sdružení podporuje pracovní uplatnění lidí se zdravotním postižením a jejich zapojení do společnosti. Prosazuje rovné příležitosti při hledání pracovních míst studentů či absolventů speciálních škol, lidí po úrazu mozku a dalších.
 
Zajíček na koni, o.s. – usiluje o zlepšení psychického a fyzického stavu zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže. Zaměřuje se na kontakt těchto dětí a mladistvých s živou přírodou. Pořádá kulturně společenské a sportovní akce, např. setkání dětí na statku, práce se zvířaty, výlety a další.
 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze - ženské řeholní společenství boromejek vzniklo v polovině 17. století ve Francii, do českých zemí přišly první sestry v roce 1837. Těžiště jejich činnosti spočívá v milosrdné službě trpícímu člověku.                      V současnosti kongregace provozuje nemocnici a několik zařízení poskytujících ošetřovatelskou a sociální péči.
 
Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb – poskytuje neústavní formy sociálních služeb.
Provozuje denní stacionář, domov pro zdravotně postižené a chráněné bydlení pro znevýhodněné klienty. Společně s nimi se zapojuje do různých společenských aktivit.
 
Centrum služeb Hvozdy – toto zařízení provozuje týdenní stacionář, nabízí poradenství či aktivizační služby znevýhodněným klientům. Jeho zřizovatelem je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.
Helppes, Centrum výcviku psů pro postižené o.s. – posláním organizace je integrace osob se zdravotním postižením do kolektivu, rozšíření možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených psů.
 
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí vznikla v roce 1991, klade si za cíl chránit biologický a geologický fond tohoto území. Pořádá akce pro veřejnost, připravuje programy ekologické výchovy a pečuje o kulturní dědictví v Prokopském údolí.
 
Pivovar Lobeč o.s. - Obec Lobeč je od r. 1996 vesnickou památkovou zónou a pivovar společně s místním barokním zámkem tvoří její dominantu. V květnu 2009 byl areál lobečského pivovaru prohlášen za nemovitou kulturní památku. Občanské sdružení usiluje o její obnovu.
Projekt firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“ organizuje Skupina ČEZ od roku 2008. Jedná se o dlouhodobou spolupráci založenou na dobrovolnosti všech zúčastněných stran. Během čtyř let se zapojilo 1541 firemních dobrovolníků, kteří pomáhali průměrně v 50 veřejně prospěšných organizacích ročně. Tato forma pomoci doplňuje firemní filantropii jako součást společensko odpovědných aktivit Skupiny ČEZ.
Společnost ČEZ jako největší firemní dárce získala poosmé ocenění „TOP Odpovědná firma“ v kategorii podle absolutního objemu rozdělených prostředků. Umístění v žebříčku jí přineslo speciální ocenění platformy Byznys pro společnost – FIRMA A ŠKOLA za dlouholetý systematický a strategický přístup k rozvoji vzdělávání v České republice.
 
 
 
Více informací naleznete na:
 
Klíčová slova: